Podpis...

Szkolenia rad pedagogicznych

110 zł / h
6 zł / h dla grupy 20 os.

Jak mówić, żeby dzieci się uczyły?

Program kursu:
 • Komunikacja pomiędzy wychowawcą i dzieckiem, jej znaczenie w rozwoju dziecka
 • Jak pomóc dzieciom, aby radziły sobie z własnymi uczuciami
 • Jak stosować granice by zachować szacunek wobec siebie i dziecka
 • Wspólne rozwiązywanie problemów:sześć kroków, które rozbudzają twórczy zapał dzieci i ich zaangażowanie

Czas trwania: 5-10 godzin

 

Odpowiedzialność prawna nauczycieli

Program kursu:
 • Zapoznanie z uregulowaniami prawnymi dotyczącymi odpowiedzialności porządkowej, dyscyplinarnej, cywilnej za wypadki uczniowskie, materialnej i za powierzone mienie
 • Pszerzenie wiedzy na temat prawidłowego stosowania w praktyce szkolnej ustawy o ochronie danych osobowych

Czas trwania: 5-10 godzin

 

Jak pokonywać trudności w czytaniu w starszym wieku szkolnym

Program kursu:
 • Poszerzenie wiedzy na temat przyczyn trudności w czytaniu
 • Poznanie różnorodnych ćwiczeń usprawniających koncentrację oraz poprawiających integrację półkul mózgowych

Czas trwania: 5-10 godzin

 

Ochrona danych osobowych ucznia, rodzica, nauczyciela – aspekty prawne i praktyczne

Program kursu:
 • Procedura postepowania w przypadku uzyskania, gromadzenia, utrwalania, przetwarzania i usuwania danych osobowych przez nauczycieli
 • Zapoznanie z zasadami postępowania z danymi osobowymi
 • Doskonalenie umiejętności stosowania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w praktyce szkolnej

Czas trwania: 5-10 godzin

 

Rozwój kompetencji matematyczno – przyrodniczych uczniów

Program kursu:
 • Metody i formy pracy nauczycieli przedmiotów matematyczno – przyrodniczych
 • Wykorzystanie TIK na przedmiotach matematyczno – przyrodniczych

Czas trwania: 5-10 godzin

 

Od rozpoznania inteligencji do oceny umiejętności, czyli jak dostosować formy i metody pracując z uczniem zdolnym

Program kursu:
 • Strategie efektywnego nauczania a stymulowanie aktywności umysłowej uczniów
 • Od kompetencji kluczowych do scenariusza zajęć
 • Motywująca funkcja oceniania kształtującego w rozwijaniu indywidualnych zdolności i zainteresowań

Czas trwania: 5-15 godzin

 

Efektywna współpraca szkoły z rodzicami

Program kursu:
 • Podstawy prawne określające rolę rodzica w procesie wychowawczym dziecka
 • Pozyskiwanie rodziców do współpracy w różnych obszarach
 • Jak zorganizować dobrą wywiadówkę?
 • Informowanie rodziców o sprawach trudnych
 • Metody efektywnego uczenia się

Czas trwania: 8-16 godzin

 

Wspomaganie rozwoju ucznia zdolnego

Program kursu:
 • Rozpoznanie umiejętności dziecka zdolnego
 • Diagnozowanie jego potrzeb
 • Podstawa prawna w zakresie wspomagania ucznia
 • Metody i formy pracy z dzieckiem zdolnym na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych
 • Konstruowanie szkolnych programów wspierania zainteresowań i rozwijania postaw twórczych
 • Inspirowanie do aktywności twórczej

Czas trwania: 5-10 godzin

 

Metody aktywizowania ucznia w procesie edukacyjnym

Program kursu:
 • Organizacja przestrzeni edukacyjnej
 • Dobór skutecznej metody aktywizowania ucznia
 • Omówienie wybranych metod aktywizujących
 • Przygotowanie pomocy dydaktycznych do realizacji metod

Czas trwania: 8-16 godzin

 

Higiena i emisja głosu oraz zapobieganie zaburzeniom głosu u nauczycieli

Program kursu:
 • Podstawy prawidłowej emisji głosu, ustawienia głosu
 • Warunki zapobiegania zaburzeniom
 • Działania trzech podstawowych części aparatu głosowego

Czas trwania: 5-15 godzin

 

Partnerstwo rodziców i placówki oświatowej w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży

Program kursu:
 • Prawne i praktyczne aspekty zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w placówce oświatowej
 • Partnerstwo rodziców i placówki oświatowej w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży
 • Projektowanie szkolnego programu wychowawczego i profilaktyki wynikajacego z diagnozy problemów środowiska oraz zgodnego z podstawą programową

Czas trwania: 5-15 godzin

 

Animacja pracy szkoły

Program kursu:
 • Diagnoza problemów
 • Konstruowanie planu rozwoju
 • Ewaluacja działań

Czas trwania: 8-15 godzin

 

ABC projektu edukacyjnego

Program kursu:
 • Specyfika projektów edukacyjnych – twórcze rozwiązywanie problemów
 • Organizacja pracy – od koncepcji do prezentacji
 • Ewaluacja projketu edukacyjnego

Czas trwania: 5-15 godzin

 

Od rozpoznania inteligencji do oceny umiejętności, czyli jak dostosować formy i metody pracując z uczniem zdolnym

Program kursu:
 • Strategie efektywnego nauczania a stymulowanie aktywności umysłowej uczniów
 • Od kompetencji kluczowych do scenariusza zajęć
 • Motywująca funkcja oceniania kształtującego w rozwijaniu indywidualnych zdolności i zainteresowań

Czas trwania: 5-15 godzin

 

Kształcenie umiejętności kluczowych w pracy z uczniem

Program kursu:
 • Charakterystyka umiejętności kluczowych
 • Tworzenie warunków w pracy z uczniem do zdobycia umiejętności kluczowych
 • Wzajemna wymiana doświadczeń i wiedzy
 • Wzbogacenie osobowości ucznia

Czas trwania: 8-15 godzin

 

Sztuka autoprezentacji, mowa ciała i techniki komunikacyjne w pracy nauczyciela

Program kursu:
 • Rola, istota, znaczenie i podstawowe techniki autoprezentacji
 • Elementy komunikacji niewerbalnej a wizerunek zawodowy nauczyciela
 • Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych w autoprezentacji
 • Znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • Gesty i postawy budujące profesjonalne wrażenie własnej osoby
 • Metody radzenia sobie ze stresem
 • Celowe i świadome poruszanie się (ekspresja ciała)
 • Głos (technika mowy), retoryka i mimika – narzędzia komunikacyjne
 • Skuteczne metody radzenia sobie z tremą i emocjami
 • Przewidywanie trudnych sytuacji i radzenie sobie z nimi

Czas trwania: 5-10 godzin

 

Rozwijanie kreatywności ucznia i nauczyciela – praca metodą projektu

Program kursu:
 • Projekt jako metoda aktywności uczniów
 • Jak planować i realizować poszczególne etapy projektu
 • Prezentacja i podsumowanie projketu. Ocenianie

Czas trwania: 5-10 godzin

 

Nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny – ochrona prawna

Program kursu:
 • Nauczyciel jako fukcjonariusz publiczny – obowiązek, korzyści
 • Procedury reagowania w sytuacjach kryzysowych
 • Techniki komunikacyjne czyli jak rozmawiać z agresywnym uczniem, trudnym rodzicem, mediami

Czas trwania: 6 godzin

 

Ocenianie kształtujące

Program kursu:
 • Ocenianie kształtujące na lekcji – techniki i sposoby stosowania
 • Narzędzia wspomagające ocenianie kształtujace – e-portfolio, projekt
 • Pięć strategii oceniania kształtującego, czyli jak zaplanować lekcję, aby zmotywować uczniów do uczenia się
 • Od refleksji do recenzji, czyli samoocena uczniowska, ocena kolezeńska i informacja zwrotna nauczyciela

Czas trwania: 5-10 godzin

 

Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich

Program kursu:
 • Współpraca nauczycieli w organizacji procesów edukacyjnych
 • Planowanie i realizacja wspólnych działań
 • Uczenie się jako proces – wymiana doświadczeń w grupie
 • Nauczanie jako proces interdyscyplinarny

Czas trwania: 5-10 godzin

 

Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych

Program kursu:
 • Wyzwania jakie stawia szkoła przed nauczycielami
 • Zespół nauczycielski jako zasadniczy czynnik demokratycznej szkoły
 • Uczenie się od siebie w pracy zespołu nauczycieli

Czas trwania: 5-10 godzin

 

Rodzice partnerami szkoły

Program kursu:
 • Jak zachęcić rodziców do stałej współpracy
 • Rozwijanie partnerstwa szkoła – rodzice
 • Tworzenie wspólnej strategii rozwoju szkoły

Czas trwania: 5-10 godzin

 

Zagadnienia związane z zajęciami z logopedii artystycznej (medialnej)

Program kursu:
 • Wprowadzenie do problematyki kultury żywego słowa, teorii komunikacji, wyjaśnienie podstawowych pojęć z zakresu logopedii mdialnej
 • Przegląd zasad wymawiania
 • Podstawy wymowy scenicznej
 • Zasady poprawnego akcentowania
 • Frazowanie wypowiedzi
 • Intonacja (stożek intonacyjny, kadencja i dekadencja)
 • Modulacja głosu
 • Ćwiczenie prawidłowej emisji: podczas recytowania poezji (ćwiczenia intonacji, pauz mownych)
 • Ćwiczenie prawidłowej emisji: podczas publicznych wystapień(znakowanie tekstu przeznaczonego do czytania, sztuka mówienia, autoprezentacja mówcy)
 • Ćwiczenia dykcji

Czas trwania: 5-10 godzin

 

Projekty edukacyjne w szkole – jak je realizować

Program kursu:
 • Jak opracować scenariusz projektu edukacyjnego
 • Projektowanie zadań dla nauczycieli
 • Projektowanie zadań dla uczniów

Czas trwania: 5-10 godzin

 

Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły

Program kursu:
 • Kształcenie umiejętności wykorzstania EWD do ewaluacji pracy nauczycieli
 • Wykorzstanie wniosków z ewaluacji wewnetrznej i zewnętrznej szkoły
 • EWD miarą efektywności nauczania w szkole

Czas trwania: 5-10 godzin

 

Jak pomóc uczniowi osiagnąć sukces edukacyjny

Program kursu:
 • Pszerzenie kompetencji nauczycieli w zakresie wczesnej diagnozy rozwoju i gotowości szkolnej
 • Dopasowanie metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych ucznia
 • Procesy uczenia się i osiągania sukcesów edukacyjnych przez uczniów

Czas trwania: 5-10 godzin

 

Wdrażanie nowej podstawy programowej

Program kursu:
 • Analiza podstawy programowej
 • Plan realizacji
 • Wdrażanie podstawy programowej i ewaluacja podejmowanych działań

Czas trwania: 5-10 godzin

 

Prawo oświatowe

Program kursu:
 • Zmiany w prawie oświatowym
 • Analiza aktualnych rozporządzeń MEN

Czas trwania: 5-10 godzin

 

Reforma szkolnictwa zawodowego

Program kursu:
 • Struktura szkolnictwa zawodowego od 2012 r.
 • Standardy kwalifikacji zawodowych
 • Nowe podstawy programowe
 • Programy nauczania po wprowadzeniu zmian
 • Zmiany dotyczące egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

Czas trwania: 15-25 godzin

 

Innowacje w szkolnictwie zawodowym

Program kursu:
 • Modułowe programy nauczania
 • Metody pracy z uczniami
 • Dostosowywanie bazy dydaktycznej do realizacji programów modułowych
 • Kwalifikacje i kompetencje nauczycieli realizaujących programy modułowe
 • Szkolenie zawodowe w oparciu o wpsółpracę z partnerami z poza szkoły

Czas trwania: 15-25 godzin

 

Dokumentacja przebiegu nauczania

Program kursu:
 • Zadania nauczyciela w zakresie prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania wynikające ze zmian w prawie oświatowym
 • Zasady sprostowania błędów i pomyłek w dziennikach, arkuszach ocen, swiadectwach itp.
 • Oświadczenia rodziców/uczniów w sprawie uczestniczenia uczniów w niektórych zajęciach

Czas trwania: 6-12 godzin

 

Instrukcja kancelaryjna w podmiotach prawa oświatowego

Program kursu:
 • Prawne podstawy normujące instrukcję kancelaryjną
 • Obowiązki szkół i placówek oświatowych w w/w zakresie
 • Podstawowe pojęcia kacelaryjno-archiwalne
 • Rodzaje dokumentacji
 • Systemy kancelaryjne
 • Instrukcja kancelaryjna
 • Obieg akt
 • Kancelaryjna postać pisma
 • Archiwizowanie dokumentacji

Czas trwania: 6-12 godzin

 

Metody diagnozy pedagogicznej

Program kursu:
 • Pedagogiczna diagnoza gotowości szkolnej
 • Diagnoza ryzyka dysleksji
 • Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna dyskalkulii
 • Diagnoza lateralizacji

Czas trwania: 8-16 godzin

 

Trening asertywności

Program kursu:
 • Pojęcie asertywności
 • Kształtowanie zachowań asertywnych
 • Asertywnośc nauczyciela w kontaktach z rodzicami i uczniami
 • Wyznaczenie i poszanowanie granic w relacjach nauczyciel-rodzic, nauczyciel-uczeń
 • Rola pozytywnego myślenia

Czas trwania: 8-16 godzin

 

Praca z uczniem zdolnym

Program kursu:
 • Cechy ucznia zdolnego i utalentowanego
 • Wieloczynnikowy model zdolności F. Monksa
 • uczeń zdolny w szkole
 • Praca z uczniem utalentowanym
 • Wspieranie rozwoju twórczego ucznia

Czas trwania: 6-12 godzin

 

Efektywne metody pracy zuczniem

Program kursu:
 • Diagnoza wielorakich inteligencji
 • Diagnoza typów sensorycznych
 • Planowanie pracy adekwatnie do zdiagnozowanego zespołu uczniów
 • Wpływ stylów uczenia się na sukcesy szkolne

Czas trwania: 8-16 godzin

 

Radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym

Program kursu:
 • Stres – przyczyny i skutki
 • Diagnzoza indywidulanych zasobów antystresowych
 • Skuteczne metody radzenia sobie ze stresem
 • Syndrom wypalenia zawodowego
 • Budowanie pozytywnej samooceny
 • Zawodowe grupy wsparcia

Czas trwania: 8-16 godzin

 

Uczeń z Zespołem Aspergera

Program kursu:
 • Charakterystyczne cechy zespołu Aspergera
 • Problemy dzieci z zespołem Aspergera na poszczególnych etapach nauczania
 • Techniki pracy z uczniem cierpiącym na Zespół Aspergera
 • Tolerancja jako podstwa integracji zespołu klasowego

Czas trwania: 8-20 godzin

 

Uczeń z zespołem FAS

Program kursu:
 • Diagnoza FAS
 • Cechy ucznia z zespołem FAS
 • Rola nauczyciela w diagnozie FAS
 • „Budowanie” na możliwościach dziecka
 • Sposoby nauczania
 • Sposób działania JETS

Czas trwania: 8-20 godzin

 

Reforma edukacji: nowe myślenie i wymagania oraz możliwości

 


Program kursu:
 • Struktura Podstawy Programowej Kształcenia Zintegrowanego – co się zmieniło?
 • Cele zmian programowych
 • Co powinien umieć uczeń kończący I klase i III klasę szkoły podstwowej?
 • Rozwój dziecka sześcioletniego i jego diagnoza

Czas trwania: 8 godzin

 

Metody wspierania aktywności dzieci

 


Program kursu:
 • Metody nauczania a metody wspierania edukacyjnego
 • Podział metod edukacji wczesnoszkolnej
 • Propozycje metod i form pracy z dzieckiem 6-letnim

Czas trwania: 8 godzin

 

Zasady budowania programów własnych

 


Program kursu:
 • Zmiany programowe
 • Nauczyciel w roli twórcy
 • Tworzenie programów nauczania na poziomie klasy

Czas trwania: 8 godzin

 

Diagnoza z zastosowaniem Skali Gotowości Szkolnej (SGS)
i wspomaganie dzieci pięcioletnich w osiąganiu gotowości
do podjęcia nauki w szkole

 


Program kursu:
 • Główne założenia programowe związane z obniżeniem wieku obowiązku szkolnego
 • Kryteria Gotowości Edukacyjnej Pięciolatka i Skala Gotowości szkolnej
 • Analiza i interpretacja wyników obserwacji metodą SGS oraz informowanie rodziców o gotowości dziecka do nauki w szkole
 • Współpraca dyrektorów z organem prowadzacym i nadzorującym placówkę w zakresie wprowadzanych zmian

Czas trwania: 8 godzin

 

Uczymy, bawiąc – działania twórcze
w edukacji wczesnoszkolnej

 


Program kursu:
 • Rola zabawy w rozwoju i wychowaniu dziecka w wieku wczesnoszkolnym
 • Stymulacja rozwoju dziecka
 • Planowanie i wykorzystywanie metod twórczych i metod aktywizujących

Czas trwania: 15 godzin

 

Analiza opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej
i orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego w związku
z realizacją przez nauczyciela podstawy programowej

 


Program kursu:
 • Praca na usprawnianie analizatorów
 • Zasady pracy w obrębie wskazanych niepełnosprawności
 • Metody aktywizujące i wspomagające pracę z uczniem niepełnosprawnym w nauczaniu różnych przedmiotów
 • Rodzaje niepełnosprawności i trudności w uczeniu się dziecka
 • Dokumentowanie pracy z uczniem, współpraca z innymi specjalistami terapeutami i rodzicami ucznia

Czas trwania: 15 godzin

 

Szkoła wspierająca uzdolnienia – miejsce twórczego
rozwoju każdego ucznia

 


Program kursu:
 • Definicje i modele uzdolnień
 • Narzędzia do diagnozowania uzdolnień. Metody pracy z uczniem uzdolnionym z uwzględnieniem metody projektu
 • Konstruowanie szkolnych programów wspierania zainteresowań i rozwijania postaw twórczych

Czas trwania: 15 godzin

 

Edukacyjna wartość dodana

 


Program kursu:
 • Diagnozowanie umiejętności ucznia
 • Analiza wyników sprawdzianów
 • EWD i programy naprawcze

Czas trwania: 8 godzin

 

Ewaluacja w szkole

 


Program kursu:
 • Ewaluacja edukacyjna i jej rodzaje
 • Ewaluacja wewnętrzna poziomów wymagań
 • Obiekt ewaluacji
 • Etapy procesu ewaluacyjnego
 • Projektowanie ewaluacji (określenie problemów badawczych, kryteria ewaluacji, metodologia, dobór próby)
 • Zbieranie i analiza danych
 • Raport ewaluacyjny

Czas trwania: 8 godzin

 

„Porozumienie w szkole” wg metody Marshalla Rosenberga

 


Program kursu:
 • Zapoznanie z modelem Porozumienia Bez Przemocy Marshalla Rosenberga
 • Refleksja nad systemem wartości wynikającym z PBP
 • Rozpoznawanie i wyrażanie uczuć
 • Identyfikacja potrzeb tkwiących u źródła naszych uczuć
 • Poznanie schematu komunikacji bez przemocy
 • Zapobieganie i rozwiązywanie konfliktów poprzez nawiązywanie kontaktu empatycznego

Czas trwania: 8 godzin

 

Metody aktywizujące w nauczaniu i wychowaniu

 


Program kursu:
 • Praca z uczniem na lekcji metodami aktywizującymi
 • Metody aktywizujące na lekcjach wychowawczych
 • Organizacja pracy w grupach
 • Opracowanie katalogu zasad metodami aktywizującymi
 • Ocenianie uczniów pracujących metodami aktywizującymi

Czas trwania: 6-16 godzin

 

Biblioterapia jako metoda pracy z dzieckiem

 


Program kursu:
 • Potrzeby czytelnicze dzieci
 • Modele postępowania biblioterapetycznego
 • Zastosowanie biblioterapii w pracy z dziećmi
 • Zabawy edukacyjne i czytelnicze

Czas trwania: 24 godziny

 

Konstruowanie programów autorskich
i własnych

 


Program kursu:
 • Przepisy prawne
 • Konstruowanie programów autorskich i własnych
 • Ewaluowanie programu

Czas trwania: 8-16 godzin

 

Diagnozowanie i korygowanie zaburzonych
zachowań uczniów, wychowanków

 


Program kursu:
 • Pojęcia i klasyfikacja zaburzeń zachowań uczniów i wychowanków
 • Przyczyny zaburzeń zachowań uczniów, metody diagnozowania zaburzeń
 • Konstruowanie szkolnej diagnozy zaburzeń zachowań uczniów i wychowanków
 • Korygowanie i modelowanie zachowań uczniów i wychowanków. Metody pracy terapeutycznej.
 •  

Czas trwania: 10-20 godzin

 

Organizacja i funkcjonowanie szkoły w świetle
obowiązujących przepisów (prawo oświatowe)

 


Program kursu:
 • Zadania szkoły w świetle ustawy o systemie oświaty
 • Wybrane zagadnienia z Karty Nauczyciela
 • Dokumentowanie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opikuńczej szkoły
 • Zadania szkoły (nauczycieli) w świetle rozporządzenia o bhp w szkole
 • Podstawy prawne współpracy z rodzicami
 • Ustawa o finansach publicznych i odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Ustawa o zamówieniach publicznych
 • Dokumenty wewnątrzszkolne

Czas trwania: 10-20 godzin

 

Koncepcja pracy szkoły

 


Program kursu:
 • Analiza rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym pod kątem określenia zadań do koncepcji pracy szkoły
 • Sposoby badania oczekiwań środowiska wobec szkoły
 • Określenie zadań i ich poziomów wymagań oraz sposobu ich realizacji
 • Roczny plan pracy szkoły

Czas trwania: 10 godzin

 

Komunikacja społeczna
– komunikacja w sytuacjach konfliktowych

 


Program kursu:
 • Aktywne słuchanie – cechy dobrego słuchacza
 • Bariery komunikacyjne
 • Kategorie komunikatów wg. T. Gordona
 • Komunikacja niewerbalna
 • Strategie rozwiązywania konfliktów
 • Kategorie zachowań interpersonalnych
 • Asertywność – przyjmowanie i wyrażanie krytyki
 • Zasady prowadzenia negocjacji, style i błędy negocjowania
 • Komunikacja z rodzicem/uczniem trudnym

Czas trwania: 20 godzin

 

Jak nauczyć ucznia uczyć się

 


Program kursu:
 • Jak wykorzystać wiedzę o funkcjonowaniu mózgu w procesie uczenia/nauczania
 • Organizowanie miejsca pracy
 • Zasady rządzące zapamiętywaniem wiadomości uporządkowanych logicznie oraz niepowiązanych ze sobą
 • Jak uczyć się poprzez czytanie
 • Zasady powtarzania
 • Mnemotechniki

Czas trwania: 8-10 godzin

 

Nowe trendy w ocenianiu

 


Program kursu:
 • Ocenianie dziś – mocne i słabe strony
 • Funkcje oceniania
 • Ocenianie kształtujące – motywowanie uczniów
 • Samoocena uczniów i jej rola
 • Najczęstrze błędy w ocenianiu
 • Psychologiczne aspekty oceniania – dla uczniów i nauczycieli

Czas trwania: 6 godzin

 

Konstruowanie indywidualnego programu edukacyjnego (IPT),
edukacyjno-terapeutycznego (IPT-E), terapeutycznego

 


Program kursu:
 • Podstawy prawne pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Konstruowanie programów
 • Dostosowanie indywidualnych wymagań uczniów do możliwości poznawczo-emocjonalnych

Czas trwania: 10-16 godzin

 

Praca z uczniem o specyficznych trudnościach edukacyjnych

 


Program kursu:
 • Zaburzenia percepcyjno-motoryczne, wieloprzyczynowość trudności
 • Rodzaje zaburzeń dyslektycznych (zaburzenia słuchowe, ruchowe)
 • Zasady pracy edukacyjnej i wyrównawczej z uczniem dyslektycznym
 • Przygotowanie uczniów dyslektycznych do egzaminów zewnętrznych

Czas trwania: 10 godzin

 

Nadpobudliwość psychoruchowa z deficytami uwagi (ADHD)

 


Program kursu:
 • Przyczyny zaburzeń ADHD
 • Praca z rodzicami ucznia z nadpobudliwością psychoruchową
 • Praca edukacyjna i wychowawcza z uczniem z ADHD

Czas trwania: 5 godzin

 

Uczeń twórczy w szkole

 


Program kursu:
 • Diagnozowanie stylu uczenia się ucznia
 • Rozwijanie różnych rodzajów inteligencji u ucznia
 • Trening twórczości
 • niekonwencjonalne metody aktywizowania ucznia

Czas trwania: 8-16 godzin

 

Ewaluacja programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły

 


Program kursu:
 • Strategie profilaktyczne
 • Elementy monitoringu
 • Podejmowanie nowych działań wychowawczych i profilaktycznych

Czas trwania: 8-16 godzin

 

Wykorzystanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

 


Program kursu:
 • Fundusze strukturalne w obszarze edukacji
 • Tworzenie i analiza projektów edukacyjnych
 • Opracowanie wniosków

Czas trwania: 8-16 godzin

 

Przeciwdziałanie zjawisku agresji, dyskryminacji, przemocy, wykluczaniu
– diagnozowanie i zapobieganie

 


Program kursu:
 • Przepisy administracji rządowej w sprawie działań przeciwko przemocy w szkołąch i placówkach oświatowych.
 • Agresja, rodzaje agresji. Wpływ wychowania na kształtowanie i rozwój zachowań agresywnych.
 • Metody eliminowania i zastępowania agresji.
 • Trening wnioskowania moralnego. metody relaksacyjne.
 • Zasady postępowania ze sprawcą i ofiarą przemocy. Zasady rozmowy terapeutycznej.
 • Procedury postępowania w sytuacjach przeciwdziałania uzaleznieniom i przemocy.
 • Zasady pisania programów profilaktycznych oraz pism do instytucji w sprawie wychowanków, przygotowanie programu.

Czas trwania: 10-20 godzin

 

Jak nauczyć roziwązywania konfliktów?

 


Program kursu:
 • Konflikt i jego dynamika
 • Narzędzia roziwązywania konfliktu
 • Dydaktyczne strategie rozwiązywania konfliktów
 • Szacunek dla podobieństw i różnic

Czas trwania: 5-15 godzin

 

Prawo oświatowe w pracy nauczyciela

 


Program kursu:
 • Hierarchia legitymowanych źródeł prawa
 • Akty prawa oświatowego
 • Akty prawa wewnątrzszkolnego
 • Konstrukcja szkolnych aktów prawnych

Czas trwania: 10 godzin

 

Praca z dzieckiem z rodziny alkoholowej

 


Program kursu:
 • Rola i zadania rodziny
 • Mechanizmy rozwoju choroby alkoholowej
 • Wpływ choroby alkoholowej na funkcjonowanie rodziny
 • Dzieci w rodzinie alkoholowej
 • Zasady pracy z dzieckiem z rodziny alkoholowej

Czas trwania: 8-20 godzin

 

Dokumantowanie nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły/placówki oświatowej

 


Program kursu:
 • Organizacja nadzoru pedagogicznego dyrektora placówki oświatowej
 • Zarządzanie jakością pracy placówki oświatowej
 • Hospitacja, monitoring, ewaluacja nadzoru pedagogicznego
 •  
 •  

Czas trwania: 8 godzin

 

Metoda projektu w nauczaniu i wychowaniu

 


Program kursu:
 • Jak napisać instrukcję do projektu
 • Jak realizować przedsięwzięcie
 • Prezentacja i ocena projektu

Czas trwania: 5-15 godzin

 

Jak nauczyć dzieci myślenia

 


Program kursu:
 • Aktywność jako podstawowy warunek uczenia się i rozwoju myślenia
 • Diagnoza stylów uczenia się
 • Metody wspierające rozwój myślenia dziecka
 • Charakterystyka typów myślenia

Czas trwania: 10 godzin

 

Umiejętności interpersonalne nauczycieli

 


Program kursu:
 • Zachowania interpersonalne- agresywne, uległe, manipulacyjne, asertywne
 • Komunikacja interpersonalna
 • Konflikty interpesonalne
 • Procedury rozwiązywania konfliktów: mediacje, negocjacje

Czas trwania: 10-30 godzin

 

Monitorowanie i ewaluacja pracy szkoły

 


Program kursu:
 • Sposoby monitorowania pracy szkoły
 • Projektowanie ewaluacji w zakresie efektów kształcenia w placówce, procesów współdziałania ze środowiskiem i zarządzania placówką

Czas trwania: 8-16 godzin

 

Trudności w nauce ucznia i radzenie sobie z nimi w szkole

 


Program kursu:
 • Diagnoza trudności dziecka w nauce
 • Sposoby radzenia sobie z trudnościami
 • Planowanie wspierania rozwoju ucznia

Czas trwania: 8-16 godzin

 

Dydaktyka i metodyka przedmiotowa w pracy młodego nauczyciela

 


Program kursu:
 • Komunikacja interpersonalna
 • Planowanie pracy
 • Elementy pomiaru dydaktycznego. Ocena w procesie nauczania i uczenia się
 • Metody aktywizujace uczniów w procesie nauczania i uczenia się
 •  

Czas trwania: 10-20 godzin

 

Praca z uczniem szczególnie uzdolnionym

 


Program kursu:
 • Charakterystyka ucznia zdolnego
 • Zasady pracy pedagogicznej z uczniem zdolnym
 • Formy i metody pracy z uczniem zdolnym
 • Konstuowanie programów indywidualnych dla ucznia
 •  

Czas trwania: 8-15 godzin

 

Edukacja prawna w szkole

 


Program kursu:
 • Podstawowe wiadomości z zakresu terminologii prawnej i systemów prawnych. Prawo Konstytucyjne. Prawo karne i cywilne.
 • Nieletni w systemie prawnym
 • Programy profilaktyczne przeciwdziałania przestępczości nieletnich. Interwencja kryzysowa.
 •  

Czas trwania: 8-15 godzin

 

Pozyskiwanie i wykorzystywanie środków z Unii Europejskiej przez szkoły w celu wyrównywania szans młodzieży i wspomaganie jej rozwoju

 


Program kursu:
 • Podstawowe elementy projektu
 • Szczegółowa charakterystyka projektu
 • Planowanie projektu
 • Opracowanie budżetu projektu
 • Monitoring i ewaluacja projektu

Czas trwania: 10-20 godzin

 

Opieka nad młodym nauczycielem – budowanie jego autorytetu

 


Program kursu:
 • Trening umijętności interpersonalnych
 • Warsztat umijętnosci wychowawczych
 • Warsztat umiejętności rozwiązywania konfliktów i negocjowania
 • Warsztat umiejętności budowania autorytetu nauczyciela
 • Warsztat współpracy z rodzicami

Czas trwania: 15-25 godzin

 

Wywiadówka – od monologu do dialogu

 


Program kursu:
 • Potrzeby współpracy szkoły z rodzicami uczniów
 • Jak projektować spotkanie wychowawcy z rodzicami?
 • Spotkanie z rodzicami – konstruowanie programu i konspektu spotkania
 • Ewaluacja spotkania

Czas trwania: 6-10 godzin

 

Kreatywność ucznia – sposoby i techniki jej rozwijania

 


Program kursu:
 • Rozbudzenie potencjału umysłowego ucznia
 • Praca mózgu – wykorzystanie obu półkul
 • Techniki rozwijania kreatywności
 • Scenariusz zajęć rozwijania kreatywności
 •  

Czas trwania: 5-10 godzin
L.p.
Proponowana tematyka
Liczba godzin
 1.  
Nadzór pedagogiczny w kontekście wymagań MEN
8-20
 1.  
Praca nauczyciela w klasach integracyjnych
6-18
 1.  
Wykorzystanie wyników z egzaminu maturalnego do podnoszenia jakości pracy
10-20
 1.  
Działania twórcze w edukacji wczesnoszkolnej
5-10
 1.  
Skuteczne reagowanie na przypadki agresji wśród uczniów
6-10
 1.  
Jak byż twórczym i przełamywać bariery
w myśleniu i działaniu?
6-10
 1.  
Mediacja jako sposób rozwiązywania konfliktów
w domu i szkole
5-10
 1.  
Prowadzenie rozmów interwencyjnych z uczniami, rodzicami
i nauczycielami
5-10
 1.  
Łagodzenie konfliktów w szkole
5-10
 1.  
Motywowanie siebie i innych
5-10
 1.  
Emisja głosu z elementami estetyki mowy
5-10
 1.  
Techniki skutecznego uczenia
5-10
 1.  
Jak budowac konstruktywne relacje między uczniami?
5-10
 1.  
Studium przypadku – metody i techniki
10
 1.  
Z rodzicami w szkole – wiedzieć, rozumieć, współpracować
8-16
 1.  
Narzędzia badania jakości pracy szkoły
8
 1.  
Samoocena pracy nauczyciela oraz procedury mierzenia jakości własnej pracy
10-18
 1.  
Konstruowanie raportu badania jakości pracy
i programu naprawczego placówki
8
 1.  
Dokumentowanie rozwoju zawodowego
12
 1.  
Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli
6
 1.  
Przedmiotowy system oceniania
8
 1.  
Praca z uczniem sprawiającym trudności
10
 1.  
Twórcza aktywizacja w nauczani i uczeniu się
10
 1.  
Trening twórczości
6-16
 1.  
Wewnętrzne badanie jakości pracy ucznia
a standardy egzaminacyjne
8
 1.  
Narzędzia pomiaru dydaktycznego
10
 1.  
Konstruowanie programu profilaktycznego szkoły
8
 1.  
Szkoła dla rodziców
10
 1.  
Gry i zabawy integracyjne dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym
10
 1.  
Konstruowanie programów autorskich
8
 1.  
Jak przygotować ucznia do egzaminu sprawdzającego gimnazjalnego?
6-12
 1.  
Jak przygotować ucznia do sprawdzianu kompetencji w szkole podstawowej?
6-12
 1.  
Wewnętrzne badanie jakości w pracy szkół specjalnych i placówek opikuńczo-wychowawczych
8
 1.  
Metody ewaluacji w procesie WDN
6
 1.  
Test, jako narzędzie badania jakości nauczania
10
 1.  
Praca z uczniem z zaburzeniami emocjonalnymi, niedostosowanym społecznie
8
 1.  
Rozpoznanie potrzeb edukacyjnych ucznia
12
 1.  
Kierownik wyciwczek szkolnych
10
 1.  
Kierownik placówek wypoczynku dla dzieci
i młodzieży
10
 1.  
Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela wychowawcy
6
 1.  
Style i formy współpracy szkoły ze środowiskiem ucznia
6
 1.  
Ścieżka międzyprzedmiotowa w szkole ponadgimnazjalnej
8-24
 1.  
Kompetencje nauczyciela-wychowawcy-doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela
8-24
 1.  
Muzykoterapia w praktyce pedagogicznej
8
 1.  
System bezpieczeństwa w szkole w sytuacji kryzysu i zagrożenia
14
 1.  
Globalizacja i jej wpływ na współczesną szkołę
6-8
 1.  
Zarządzanie europejskimi projektami edukacyjnymi
8
 1.  
Emisja głosu
8
 1.  
Konstruowanie programów zajęć pozalekcyjnych
8
 1.  
Kierownik „Zielonej szkoły”
12
 1.  
Rozwijanie inteligencji emocjonalnej
u ucznia
6-12
 1.  
Projekt jako metoda rozbudzania kreatywności
u ucznia
6-15
 1.  
Zarządzanie pracą Samorządu Uczniowskiego
w szkole
6-12
 1.  
Samorząd Uczniowski nauką demokracji obywatelskiej
6-15
 1.  
Ewaluacja pracy nauczyciela wychowawcy klasowego
6-12
 1.  
Przepisy przeciwpożarowe
3-8
 1.  
Szkoła jako instytucja prawna
6-10
Przewiń do góry