Podpis...

Kursy dla nauczycieli i przedszkoli

110 zł / h
6 zł / h dla grupy 20 os.

Rozwój mowy dziecka w okresie pobytu w żłobku i w przedszkolu

Program kursu:
 • Rozwój mowy od chwili narodzin do wieku przedszkolnego
 • Mowa w normie
 • Niepokojące symptomy
 • Co może szkodzić rozwojowi mowy?
 • Zakres pomocy (usprawnień) w codziennej opiece oraz pracy wychowawczo-dydaktycznej – zestaw ćwiczeń
 • Przypadki koniecznej konsultacji z logopedą/lekarzem

Czas trwania: 6 godz.


Zabawy logopedyczne grupowe i indywidualne dla przedszkolaków


Program kursu:

 • Wykorzystnie wiedzy o funkcjonowaniu mózgu w procesie uczenia się i nauczania
 • Zasady rządzące zapamiętywaniem wiadomości uporządkowanych logicznie oraz niepowiązanych ze sobą
 • Wykorzystanie stylów uczenia się w nauce
 • Rozwijanie wielorakiej inteligencji
 • Mnemotechniki i inne formy uczenia się

Czas trwania: 10-20 godz.


Edukacja 5 i 6 -latka – stymulacja rozwoju przyszłego ucznia


Program kursu:

 • Prawidłowości rozwoju psychofizycznego dziecka pięcio i szcześcioleteniego, organizowanie pracy uczniów
 • Stymulowanie zmian rozwojowych a kierowanie aktywnością dziecięcą
 • Umiejętności 5-cio i 6-cio latka

Czas trwania: 5-15 godz.


Nowe formy wychowania przedszkolnego


Program kursu:

 • Wymogi prawne tworzenia i organizowania zespołów i punktów przedszkolnych
 • Zasady ich finansowania
 • Jak starać sie ośrodki unijne przeznaczone dla edukacji
 • Jak spełnić wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny oraz ochrony przeciwpożarowej przy zakładniu zespołów i punktów przedszkolnych?
 • Jak opracować projekt organizacji zespołu i punktu przedszkolnego?
 • Planowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej
 • Projekty edukacyjne w przedszkolu

Czas trwania: 30 godz.


Efektywność pracy nauczyciela w realizacji
Nowej Podstawy Programowej


Program kursu:

 • Własna aktywność dziecka
 • Wychowanie i nauczanie
 • Rozwijanie umiejętności społecznych dziecka

Czas trwania: 5-15 godz.


Rozwijanie kreatywności u dzieci


Program kursu:

 • Rozwój osobowy nauczyciela
 • Mózg nasz i indywidualne style uczenia się
 • Rodzaje inteligencji- rozwijanie konkretnych zdolności naukowych
 • Jak nauczyć uczenia się- nowoczesne metody i techniki ułatwiające samodzielne uczenie się

Czas trwania: 8-24 godz.


Dojrzałość przedszkolna jako okres przygotowawczy
do rozpoczęcia nauki szkolnej


Program kursu:

 • Podejmowanie obowiązków przez dziecko
 • Zorganizowaneuczenie się poprzez oddziaływanie wychowawcze

Czas trwania: 5-15 godz.


Badanie jakości pracy przedszkola


Program kursu:

 • Planowanie zmiany na rzecz lepszej jakości
 • Zarządzanie jakością pracy przedszkola
 • Metody i techniki pomiaru jakości
 • Tworzenie ,,ksiegi jakości” pracy placówki
 • Wykorzystanie wniosków z pomiaru jakości pracy placówki
  w planowaniu jej rozwoju

Czas trwania: 8-16 godz.


Praca terapeutyczna z dziećmi grupy ryzyka dysleksji


Program kursu:

 • Analiza karty dziecka ryzyka dyslektycznego
 • Programowanie pracy terapeutycznej
 • Prezentacja wybranych ćwiczeń stymulujących rozwój psychoruchowy dziecka

Czas trwania: 5-15 godz.


Muzyka i ruch w pracy z dziećmi


Program kursu:

 • Rola muzyki w procesie lekcyjnym, wychowawczym i dydaktycznym
 • Podstawy teoretyczne układów tanecznych
 • Metodyka prowadzenia zajęć muzyczno-ruchowych
 • Warsztaty taneczne

Czas trwania: 8-16 godz.


Metoda wspomagająca rozwój dziecka. Ruch rozwijający wg Weroniki Sherborne- warsztaty wprowadzające do metody


Program kursu:

 • Praca z dziećmi w młodszym wieku szkolnym
 • Przygotowanie do zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi, nadpobudliwymi psychoruchowo, autystycznymi, upośledzonymi umysłowo, niewidomymi i głuchymi

Czas trwania: 5 godz.


Metody aktywizujące przedszkolaka


Program kursu:

 • Trening twórczości
 • Aktywizowanie dziecka na zajęciach
 • Scenariusz zajęć aktywizujących ucznia

Czas trwania: 8-16 godz.


Wczesne wykrywanie zaburzeń rozwojowych- rola obserwacji dziecka w wieku przedszkolnym


Program kursu:

 • Objawy zaburzeń rozwoju motorycznego
 • Charakterystyka zaburzeń rozwoju poznawczego
 • Charakterystyka rozwoju emocjonalnego dziecka

Czas trwania: 5-15 godz.


Przeciwdziałanie agresji w przedszkolu


Program kursu:

 • Praca w grupie, zasady prawidłowej komunikacji
 • Agresja i przemoc
 • Asertwność i uczucia
 • Sposoby radzenia sobie z przemocą i agresją

Czas trwania: 5-15 godz.


Rozwijanie inteligencji emocjonalnej dzieci


Program kursu:

 • Charakterystyka inteligencji emocjonalnej dziecka
 • Rozwój emocjonalny dziecka
 • Zasady rozwijania i wspierania inteligencji emocjonalnej dziecka

Czas trwania: 5-10 godz.


Samoocena pracy nauczyciela


Program kursu:

 • Zasady oceny pracy dydaktycznej i wychowawczej
 • Opracowanie narzędzi samooceny
 • Formuowanie wniosków na temat własnej pracy wychowawczej, opikuńczej oraz dydaktycznej

Czas trwania: 5 godz.


Techniki relaksacji w pracy z dzieckiem w przedszkolu


Program kursu:

 • Prawidłowe oddychanie
 • Przegląd technik relaksacyjnych
 • Ćwiczenia relaksacyjne

Czas trwania: 5-10 godz.


Metoda projektu edukacyjnego w przedszkolach


Program kursu:

 • Fazy pracy metodą projektu
 • Ocena projektu
 • Opracowanie przykładowego projektu do realizacji w przedszkolu

Czas trwania: 5-10 godz.


Rozwijanie kreatywności u przedszkolaka


Program kursu:

 • Potencjał małego dziecka do jego rozwoju
 • Dwie strony mózgu
 • Techniki rozwijania kreatywności dziecięcej
 • Rozwijanie pamięci u dziecka

Czas trwania: 5-10 godz.


Prowadzenie zajęć wychowania fizycznego w trudnych warunkach
i z nietypowymi przyborami


Program kursu:

 • Dobór i prowadzenie ćwiczeń w zależności od miejsca prowadzenia zajęć
 • Wykorzystanie nietypowych przyborów i przyrządów w różnych typach zajęć sportowych
 • Opracowanie przykładowych konspektów dla poszczególnych zajęć
 • Opracowanie zestawów ćwiczeń z nietypowymi przyborami

Czas trwania: 10-15 godz.


  • POZOSTAŁA PROPONOWANA TEMATYKA
 • Od A-Z nauczyciela w przedszkolu
 • Logopedia dla nauczycieli przedszkola-warsztaty
 • Agresja i konflikt w przedszkolu
 • Bezieczne przedszkole – prawne aspekty bezpieczeństwa
  w przedszkolu
 • Diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych przedszkolaków
 • Dziecko nadpobudliwe w klasie szkolnej
 • Dziecko nieśmiałe w klasie szkolnej
 • Diagnoza z zastosowaniem Skali Gotowości Szkolnej (SGS)
  i wspomaganie dzieci pięcioletnich w osiąganiu gotowości
  do podjęcia nauki w szkole
 • Edukacyjna wartość dodana
 • Ewaluacja pracy przedszkola

Pieniądze można wpłacać na podany niżej numer konta lub osobiście
w biurze SDKO.

BGZ s.a.  O/Radom  81 2030 0045 1110 0000 0016 5390

 

Przewiń do góry