Podpis...

Nauczyciel - Wychowawca

110 zł / h
6 zł / h dla grupy 20 os.

Jak współpracować z rodzicami ucznia

Program kursu:
 • Zasady współpracy z rodzicami
 • Rodzina i szkoła a bezpieczeństwo dziecka
 • Wywiadówka – od monologu do dialogu
 • Kształcenie u ucznia poczucia własnej wartości – rola rodziców i wychowawców szkolnych
 • Jak sobie radzić ze stresem

Czas trwania: 5-10 godz.

 

 


Skuteczne spotkania z rodzicami

Program kursu:
 • Potrzeby współpracy szkoły z rodzicami uczniów
 • Jak projektować spotkanie wychowawcy z rodzicami?
 • Spotkanie z rodzicami – konstruowanie programu i konspektu spotkania
 • Ewaluacja spotkania

Czas trwania: 6-10 godz.

 

 


Dyscyplina w klasie

Program kursu:
 • Czynniki determinujące zachowanie uczniów
 • Trudne sytuacje występujące w zespole klasowym
 • Metody i techniki dyscyplinujące

Czas trwania: 8 godz.

 

 


Metody rozwiązywania konfliktów edukacyjnych i wychowawczych

Program kursu:
 • Podstawy prawne działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły
 • Budowanie Szkolnego Programu Wychowania i Szkolnego Programu Profilaktyki
 • Rozpoznawanie realnych zagrożeń i problemów występujacych w szkole

Czas trwania: 5 -15 godz.

 

 


Twórcze metody pracy świetlicy szkolnej

Program kursu:
 • Misja świetlicy
 • Metody zapobiegania przemocy
 • Metody rozbudzania zainteresowań

Czas trwania: 5 -10 godz.

 

 


Problemy wychowawcze w szkole

Program kursu:
 • Przemoc w szkole i prowokacje – rozpoznawanie sytuacji przemocy w szkole i działania na poziomie klasy i szkoły
 • Jak radzić sobie z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów – prowokacja jako sczególny rodzaj zachowań trudnych
 • Pomoc psychologiczno – pedagogiczna ofiarom i sprawcom

Czas trwania: 5 -15 godz.

 

 


Być skutecznym wychowawcą

Program kursu:
 • Procesy grupowe, rozwój grupy, konflikty w grupie
 • Metody aktywizujące w dydaktyce i wychowaniu
 • Budowanie skutecznych relacji nauczyciel – uczeń – rodzic
 • Informacje zwrotne jako pozytywne wzmocnienie działań szkolnych ucznia
 • Współpraca z rodzicami
 • Projektowanie pracy wychowawczej i profilaktycznej szkoły oraz klasy

Czas trwania: 5 -15 godz.

 

 


Jak kształtować postawy uczniowskie

Program kursu:
 • Integracja nauczycieli, uczniów, rodziców wokół zadań służących kształtowaniu postaw uczniów
 • Współpraca z rodzicami w kontekście współodpowiedzialności za kształtowanie postaw uczniów
 • ABC wychowawcy

Czas trwania: 5 -10 godz.

 

 


Wspieranie pracy wychowawców klas

Program kursu:
 • Trudności w sprawnym komunikowaniu się wychowawców z uczniami i rodzicami
 • Rozpoznawanie potrzeb wychowawczych uczniów
 • Planowanie i monitorowanie oddziaływań wychowawczych

Czas trwania: 5-10 godz.

 

 


Warsztat pracy wychowawcy

Program kursu:
 • Praca w grupie, praca z rodzicami
 • Diagnoza klasy, program wychowawczy klasy
 • Umiejętność interwencji wychowawczej
 • Rozwiązywanie konfliktów, negocjacje
 • Kreatywność w wychowaniu

Czas trwania: 30 godz.

 

 


Radzenie sobie z przemocą i agresją w szkole

Program kursu:
 • Praca w grupie, zasady prawidłowej komunikacji
 • Agresja i przemoc
 • Asertywność i uczucia
 • Sposoby radzenia sobie z przemocą i agresją

Czas trwania: 30godz.

 

 


Edukacja prawna i edukacja dla tolerancji
w szkolnych programach wychowawczych


Program kursu:

 • Czym są prawa i wolność człowieka
 • Projektowanie zajęć z uwzględnieniem praw dziecka
 • JA w świecie stereotypów
 • Integracja przykładem dobrej praktyki respektowania praw w szkole

Czas trwania: 30 godz.

 

 


Metody pracy świetlicy szkolnej

Program kursu:
 • Misja świetlicy
 • Metody zapobiegania przemocy
 • Metody rozbudzania zainteresowań

Czas trwania: 25 godz.

 

 


Trening umiejętności wychowawczych
(„Szkoła” dla wychowawców klasowych i rodziców)

Program kursu:
 • Kochać i wymagać – koncepcja wychowania dziecka
 • Jak pomóc dzieciom, by radziły sobie z własnymi emocjami? Rodzeństwo – współistnienie, rywalizacja, współpraca. Zadania rodziców
 • Kary, nagrody, wychowanie do samodyscypliny. Dyscyplina i konsekwencja – cztery podstawowe typy rodziców
 • Konflikt między wychowawcą, rodzicem i dzieckiem. Konstruktywne sposoby rozwiązywania konfliktów. Wychowujący ma problem z zachowaniem dziecka
 • Motywowanie dziecka do nauki. Co można i należy zrobić?
 • Tradycja, cele, normy – system wartości rodziców i wychowawców, jako grunt w wychowaniu dzieci

Czas trwania: – 30 godz.

 

 


Rozwój umiejętności interpersonalnych uczniów

Program kursu:
 • Znaczenie umiejętności interpersonalnych
 • Wzajemne poznanie i zaufanie
 • Wyrażanie uczuć i myśli
 • Wzajemne wpływanie na siebie
 • Konstruktywne rozwiązywanie problemów

Czas trwania: 30 godz.

 

 


Z rodzicami w szkole – wiedzieć, rozumieć, współpracować

Program kursu:
 • Współpraca nauczyciela z rodzicami
 • Mierzenie jakości edukacji w obszarze „współpraca z rodzicami”
 • Diagnoza i analiza sytuacji problemowych

Czas trwania: 20 godz.

 

 


Wywiadówka – od monologu do dialogu
(Jak nauczyć się pracować z rodzicami)

Program kursu:
 • Integracja grupy
 • Postawy rodzicielskie a wychowanie
 • Rola granic w procesie wychowania
 • Motywowanie dziecka
 • Zachęcanie dziecka do współpracy

Czas trwania: 10 godz.

 

 


Budowanie autorytetu wychowawcy

Program kursu:

 

 • Warsztaty umiejętności budowania kontaktu
 • Warsztaty umiejętności wychowawczych
 • Budowanie autorytetu wychowawcy
 • Rozwiązywanie konfliktów
 • Tworzenie programów wychowawczych dla klas

Czas trwania: 30 godz.

 

 


Jak współpracować z rodzicami ucznia

 

Program kursu:
 • Zasady współpracy z rodzicami
 • Rodzina i szkoła a bezpieczeństwo dziecka
 • Wywiadówka – od monologu do dialogu
 • Kształcenie u ucznia poczucia własnej wartości – rola rodziców i wychowawców szkolnych
 • Jak sobie radzić ze stresem

Czas trwania: 10 godz.

 

 


Jak lepiej pełnić rolę wychowawcy klasy?

 

Program kursu:
 •  
 • Miejsce ucznia w szkole i grupie rówieśniczej
 • Cechy dobrego wychowawcy
 • Rodzice jako partnerzy wychowawcy
 • Potrzeby uczniów a umiejętności wychowawcy

Czas trwania: 10-15 godz.

 

 


Drama jako metoda wychowania dzieci i młodzieży

Program kursu:
 • Istota i cele dramy
 • Podstawowe techniki i strategie dramy
 • Ćwiczenia rozwijające osobowość ucznia

Czas trwania: 30 godz.
Przewiń do góry