Podpis...

Pedagogiczno - metodyczny dla nauczycieli języka angielskiego

Adresaci:

1000 zł

Nauczyciele czynni zawodowo legitymujący się dyplomem ukończenia studiów wyzszych dowolnego kierunku, zakładu kształcenia nauczycieli oraz odpowiednio jednym ze świadectw potwierdzających znajomość danego języka obcego i ubiegających się o uzyskanie pełnych kwalifikacji do nauczania języka obcego w szkole.

Cele i zadania kursu:

 • Rozwijanie u słuchaczy rozumienia zasad komunikacji w języku obcym oraz wiedzy o krajach danego obszaru językowego
 • Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi pojęciami i teoriami nauczania i uczenia się języka obcego, jak również z różnorodnymi podejściami do problematyki przyswajania języka
 • Zapoznanie słuchaczy z całą gamą technik, które można efektywnie wykorzystywać w pracy nad językiem w szkole
 • Pomoc słuchaczom w rozwijaniu własnego stylu nauczania i interakcji z uwzględnieniem ich psychologicznej i pedagogicznej autoanalizy
 • Umożliwienie słuchaczom podejmowania racjonalnych decyzji co do tego, które umiejętności działania są potrzebna i odpowiednie w danej sytuacji dydakyucznej
 • Rozwijanie u słuchaczy umiejętności właściwego oceniania, wyboru i korzystania z różnorodnych materiałów nauczania i pomocy dydaktycznych
 • Rozwijanie umiejętności samoobserwacji i samooceny umożliwiającej słuchaczowi doskonalenia własnego warsztatu itd.
Zakres programowy:
 • Psychopedagogika
 • Metodyka nauczania języka
 • Wiadomości o krajach obszaru językowego
 • Gramatyka pedagogiczna języka
 • Praca własna

Czas trwania: 280 godz. (2 semestry) – w tym 140 godzin pracy własnej

Odpłatność: 1000 zł. (500 zł za semestr) – płatne w miesięcznych ratach

Przewiń do góry