Podpis...

Kursy dla nauczycieli klas I - III

110 zł / h
6 zł / h dla grupy 20 os.

Rozwój mowy dziecka w czasie edukacji wczesnoszkolnej


Program kursu:

 • Rozwój mowy u progu rozpoczęcia nauki w szkole (dojrzałość szkolna)
 • Mowa w normie
 • Dysleksja
 • Dysgrafia
 • Dysfonia
 • Zakres pomocy w pracy dydaktycznej. Zestaw ćwiczeń
 • Typowe błędy w ocenie trudności u dziecka
 • Przypadki koniecznej konsultacji z logopedą/lekarzem


Czas trwania: 6 godz.

 

 


Opóźniony rozwój mowy


Program kursu:

 • Pojęcie i klasyfikacja opóźnionego rozwoju mowy
 • Przyczyny i objawy samoistnego rozwoju mowy
 • Trudności w nauce czytania i pisania
 • Schemat diagnozwania opóźnionego rozwoju mowy
 • Terapia logopedyczna dzieci z opóźnionym rozwojem mowy


Czas trwania: 6 godz.

 

 


Uczymy, bawiąc – działania twórcze w edukacji wczesnoszkolnej


Program kursu:

 • Rola zabawy w rozwoju i wychowaniu dziecka w wieku wczesnoszkolnym
 • Stymulacja rozwoju dziecka
 • Planowanie i wykorzystanie metod twórczych i metod aktywizujących


Czas trwania: 15 godz.

 

 


Zabawy teatralne w edukacji wczesnoszkolnej


Program kursu:

 • Istota zabawy w kotekście rozwoju mowy, myślenia i aktywności
 • Dziecko widzem – rozwijanie postaw twórczych w zakresie odbioru sztuki teatralnej
 • Dziecko aktorem – uczenie wyrażania emocji na podstawie wchodzenia w role
 • Budowanie pozytywnych relacji w grupie: ćwiczenia integracyjne, aktywizujące, pobudzajace kreatywność
 • Ćwiczenia uruchamiające ekspresję werbalną i niewerbalną: niekonwencjonalne gry i zabawy teatralno – muzyczne jako tworzywo sceniczne


Czas trwania: 5-10 godz.

 

 


Projekty edukacyjne w klasach I-III
ścisłe zasady realizacji projektu


Program kursu:

 • Opracowanie celów projektu
 • Działania zespołowe uczniów
 • Prezentacja projektu


Czas trwania: 5-10 godz.

 

 


Trudności w nauce występujące u uczniów
edukacji wczesnoszkolnej


Program kursu:

 • Na czym polegają wcześnie występujące trudności w uczeniu się?
 • Jak dochodzi do powstawania wcześnie występujących trudności
  w uczeniu się
 • Skuteczne sposoby pracy z dzieckiem- pomoc, wsparcie, rodzaje terapii.


Czas trwania: 15 godz.

 

 


Dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia
w edukacji wczesnoszkolnej


Program kursu:

 • Przyczyny występowania tych zaburzeń
 • W jaki sposób i kiedy można je rozpoznawać?
 • Jakie formy terapii są najskuteczniejsze?
 • Praca z dzieckiem- obszary w zakresie których należy udzielić dziecku wsparcia
  i zastosowac ukierunkowane metody pracy


Czas trwania: 15 godz.

 

 


Matematyka w edukacji wczesnoszkolnej


Program kursu:

 • Nauczanie matematyki a nowa podstawa programowa
 • Zmiana metod i form pracy w nauczaniu matematyki
 • Wspomaganie rozwoju czynności ważnych dla uczenia się matematyki
 • Zabawy, gry, sytuacje zadaniowe w edukacji matematycznej.


Czas trwania: 15 godz.

 

 


Diagnoza dojrzałości szkolnej u progu klasy I


Program kursu:

 • Co to jest dojrzałość szkolna dziecka i dojrzałość placówek edukacyjnych
 • Jakie są typowe 5-latki – co o nich powinniśmy wiedzieć?
 • Dlaczego 5-latki i 6-latki tak się różnią od siebie – skok rozwojowy
 • Jakie są typowe 6-latki – co o nich powinniśmy wiedzieć?
 • Jak możemy poznawać dzieci i ich możliwości rozwojowe – metody poznawania
  i oceniania poziomu rozwoju dzieci
 • Arkusz diagnozy dojrzałości szkolnej 5 i 6 latka


Czas trwania: 15 godz.

 

 


Pomiar dydaktyczny w edukacji wczesnoszkolnej


Program kursu:

 • Cele ogólne i operacyjne
 • Narzędzia pomiaru dydaktycznego
 • Planowanie testu osiągnięć szkolnych ucznia
 • Budowa zadań pisemnych
 • Analiza jakościowa, ilościowa zadań
 • Analiza i ocena testu


Czas trwania: 50 godz.

 

 


Metodyka zajęć korekcyjno – kompensacyjnych w kl. I – III


Program kursu:

 

 • Rodzaje i objawy dysleksji i dyskalkulii rozwojowej
 • Diagnozowanie dziecięcych kompetencji
 • Nowe metody nauki czytania i pisania
 • Zasady prowadzenia zajęć
 • Etapy korekcji
 • Budowa scenariusza zajęć
 • Dobór ćwiczeń do poszczególnych rodzajów zaburzeń


Czas trwania: 30 godz.

 

 


Wykorzystanie metod aktywizujących i technologii komputerowej
w edukacji – prezentacje multimedialne


Program kursu:

 • Obsługa i użytkowanie kamery internetowej, aparatu cyfrowego.
 • Prawa autorskie. Piractwo komputerowe i legalność oprogramowania. Rozpoznawanie plagiatów.
 • Pliki graficzne – konwersja i edycja, właściwości plików.
 • Instalacja oprogramowania dodatkowego (Adobe Creator, PDF Creator). Tworzenie plików PDF.
 • Instalacja oprogramowania dodatkowego (MS Windows Media Player, MS Windows PhotoStory).
 • Konwersja plików audio do formatu MP3.
 • Wideo-prezentacja na podstawie zdjęć z użyciem programu PhotoStory.
 • Skanowanie dokumentów.
 • Praca programem Movie Maker.
 • Tworzenie prezentacji multimedialnych przydatnych do wykorzystywania
  na lekcjach za pomocą programu PowerPoint


Czas trwania: 15 – 25 godz.

 

 


Integracja na I etapie kształcenia


Program kursu:

 • Muzyka i ruch w nauczaniu zintegrowanym
 • Komputerowe programy do kl. I – III
 • Dysleksja – etiologia, patomechanizmy, symptomatologia, dydaktyka i terapia


Czas trwania: 30 godz.

 

 


Edukacja wczesnoszkolna w obliczu reformy


Program kursu:

 • Uczeń 6-letni i 7-letni, zmiany rozwojowe
 • Odkrywanie u dzieci tego co niepowtarzalne i najlepsze
 • Wspieranie zdolności dziecka


Czas trwania: 8 godz.

 

 


„Ja Europejczyk” – jak uczyć o integracji europejskiej w klasach młodszych


Program kursu:

 • Portret młodego Europejczyka a tożsamość europejska
 • Aktywności europejskie młodych
 • Projekty europejskie
 • Pozyskiwanie funduszy UE


Czas trwania: 25 godz.

 

 


Muzyka i ruch w pracy z dziećmi


Program kursu:

 • Rola muzyki w procesie lekcyjnym, dydaktycznym, wychowawczym
 • Podstawy teoretyczne układów tanecznych
 • Metodyka prowadzenia zajęć muzyczno – ruchowych
 • Warsztaty taneczne


Czas trwania: 20 godz.

 

 


Biblioterapia jako niekonwencjonalna metoda pracy z uczniem


Program kursu:

 • Wstęp do biblioterapii, biblioteka w szkole
 • Biblioterapia jako rodzaj biblioterapii w procesie wspierania
  i oddziaływania terapeutycznego
 • Metody poznania i integracji grupy
 • Wykorzystanie utworu literackiego w kształtowaniu właściwych postaw
  dzieci i młodzieży
 • Przeprowadzenie i omówienie zajęć biblioterapeutycznych
  z wykorzystaniem tekstów literackich


Czas trwania: 20 godz.

 

 


Zajęcia muzyczno ruchowe, taniec na zajęciach z kultury fizycznej


Program kursu:

 • Podstawy teoretyczne układów tanecznych
 • Metodyka prowadzenia zajęć muzyczno – ruchowych
 • Warsztaty taneczne
 • Tworzenie układów tanecznych


Czas trwania: 18 godz.

 

 


Metoda wspomagająca rozwój dziecka. Ruch rozwijający Weroniki Sherborne
– warsztaty wprowadzające do metody


Program kursu:

 • Praca z dziećmi w młodszym wieku szkolnym
 • Przygotowanie do zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi, nadpobudliwymi psychoruchowo, autystycznymi,
  upośledzonymi umysłowo, niewidomymi
  i głuchymi


Czas trwania: 5 godz.

 

 


Podstawy psychologiczne i dydaktyka dzieci upośledzonych
umysłowo w szkole masowej


Program kursu:

 

 • Podstawowe pojęcia związane z upośledzeniem umysłowym
 • Psychologiczna charakterystyka dzieci
 • Metody i formy pracy z dzieckiem upośledzonym


Czas trwania: 5 godz.

 

 


Proces nauczania i wychowania w klasach integracyjnych


Program kursu:

 • Opracowywania arkuszy określających potrzeby specjalne uczniów
 • Redagowania scenariuszy i konspektów zajęć dla klas integracyjnych
 • Konstruowania kart osiągnięć postępów ucznia
 • Konstruowania arkusza obserwacji zachowań ucznia w klasie integracyjnej
 • Opracowywania kart umiejętności ucznia


Czas trwania: 25 godz.

 

 


Ciekawe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klas I – III:
propozycje rozwiązań metodycznych


Program kursu:

 • Budowanie programu zajęć pozalekcyjnych – przepisy prawne
 • Tworzenie, modyfikacja, realizacja i ocena programu
 • Rozwiązania metodyczne – propozycje zajęć


Czas trwania: 10 godz.

 

 


Praca metodą projektu w klasach I-III


Program kursu:

 • Rola nauczyciela w pracy uczniów nad projektem
 • Praca w grupach nad projektem
 • Zadania uczniów do realizacji
 • Prezentacja i ewaluacja projektu uczniowskiego


Czas trwania: 10 godz.

 

 


Formy pracy z tekstem literackim w klasach I – III


Program kursu:

 

 • Rola tekstów literackich w pracy dydaktyczno – wychowawczej
 • Poziomy rozumienia
 • Formy pracy z tekstem literackim
 • Literatura współczesna dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym
  (polska i zagraniczna) – propozycje


Czas trwania: 10 godz.

 

 


Uczeń zdolny – formy pracy z uczniem zdolnym w klasach I – III


Program kursu:

 

 • Pojęcie zdolności i uzdolnień, uzdolnienia twórcze
 • Diagnozowanie zdolności i postaw twórczych
 • Syndrom nieadekwatnych osiągnięć jako niepowodzenie szkolne uczniów zdolnych
 • Formy pracy, opieki nad uczniem zdolnym w klasach I – III


Czas trwania: 10 godz.

 

 


Nowoczesne środki technologii informatycznej
w nauczaniu zintegrowanym


Program kursu:

 

 • Podstawowe usługi systemu operacyjnego, zarządzanie zasobami
 • Redagowanie tekstów za pomocą komputera
 • Podstawy pracy w Internecie
 • Praca z programami multimedialnymi
 • Tworzenie dokumentów rysunkowych


Czas trwania: 25 godz.

 

 


Jak mówić, żeby dzieci się uczyły?


Program kursu:

 

 • Komunikacja pomiędzy wychowawcą i dzieckiem, jej znaczenie w rozwoju dziecka
 • Jak pomóc dzieciom, aby radziły sobie z własnymi uczuciami
 • Jak stosować granice by zachować szacunek wobec siebie i dziecka
 • Wspólne rozwiązywanie problemów: sześć krokó, które rozbudzają twórczy
  zapał dzieci i ich zaangażowanie


Czas trwania: 5-10 godz.

Przewiń do góry