Podpis...

Kursy i warsztaty dla nauczycieli różnych specjalności

110 zł / h
6 zł / h dla grupy 20 os.

Kontrola zarządcza – nowy obowiązek dyrektora


Szkolenie skierowane do dyrektorów, wicedyrektorów i innych pracowników kadry kierowniczej

Cel szkolenia: Zapoznanie z podstawami prawnymi kontroli zarządczej, zapoznanie z praktycznymi aspektami kontroli zarządczej i zarządzanie ryzykiem w jednosce
Program kursu:

 • Kto odpowiada za wdrażanie kontroli zarządczej?
 • Jak udokumentować zarządzanie ryzykiem?
 • Jak dokumentować wdrożenie środków zaradczych?
 • Jak monitorować i oceniać kontrolę zarządczą?


Czas trwania: 8 godz.

 

 


Projektowanie edukacyjne


Program kursu:

 • Rodzaje planów
 • Planowanie z przyszłości
 • Konstruowanie planów
 • Indywidualny plan działania


Czas trwania: 5 -10 godz.

 

 


Jak realizowac projekt edukacyjny w świetlicy


Program kursu:

 • Dobór tematyki projektów
 • Jakie działania podejmują wychowankowie w działaniach projektowych
 • Rozwijanie kreatywności uczniów w pracy nad projektem


Czas trwania: 5 godz.

 

 


Doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć teatralnych w szkole


Program kursu:

 • Struktura, założenia oraz pojęcia niezbędne w prowadzeniu zajęć teatralnych
 • Prezentacja najważniejszych elemetów techniki aktorskiej
 • Mowa jako werbalny środek ekspresji – podstawy dykcji
 • Ekspresja ciała jako środek niewerbalnego przekazu
 • Analiza i interpretacja tekstu
 • Organizacja sytuacji scenicznych
 • Budowanie postaci i jej wiarygodność
 • Rola rekwizytu w spektaklu teatralnym
 • Jak przygotować ucznia do występu publicznego
 • Doskonalenie umiejętności budowania krótkich scenariuszy
 • Przygotowanie i przedstawienie krótkiej formy scenicznej


Czas trwania: 5 – 10 godz.

 

 


Metodyka przedmiotowa w pracy młodego nauczyciela


Program kursu:

 • Komunikacja interpersonalna
 • Planowanie pracy
 • Elementy pomiaru dydaktycznego. Ocena w procesie nauczania i uczenia się.
 • Metody aktywizujące uczniów w procesie nauczania i uczenia się


Czas trwania: 10-20 godz.

 

 


Konstruowanie programów nauczania i ich wdrażanie w szkole


Program kursu:

 • Zmiany programowe
 • Zasady konstruowania programów nauczania
 • Nauczyciel w roli twórcy
 • Tworzenie programów nauczania na poziomie klasy


Czas trwania: 8 godz.

 

 


Organizacja ewaluacji wewnętrznej w szkole i placówce oświatowej z wykorzystaniem alternatywnych metod badania


Program kursu:

 • Pojęcie ewaluacji
 • Procedura i narzędzia ewaluacji wewnętrznej
 • Ewaluacja jako instrument rozwoju organizacyjnego szkoły/placówki
 • Struktura raportu ewaluacyjnego
 • Metaewaluacja


Czas trwania: 8-16 godz.

 

 


Planowanie badań wewnątrzszkolnych ukierunkowanych na diagnozę poziomu osiągnięć uczniów


Program kursu:

 • Prawne aspekty badań osiągnięć uczniów, procedury i metody badań, regulamin badań wewnątrzszkolnych, dokumentowanie badań, ewaluacja wewnątrzszkolnego systemu badań
 • Analiza wyników egzaminów zewnętrznych
 • Interpretacja wyników, opracowanie wniosków i ich uwzględnianie w planowaniu pracy nauczycieli i szkoły


Czas trwania: 20 godz.

 

 


Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w aspekcie obowiązujących przepisów


Program kursu:

 • Regulacje prawne związane z pomocą psychologiczno – pedagogiczną organizowaną na terenie przedszkoli, szkół i placówek oświatowych
 • Zasady funkcjonowania szkolnych zespołów ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych
 • Analiza opinii i orzeczeń poradni psychologiczno – pedagogicznych w aspekcie konstruowania KJPU i IPET
 • Dostosowanie wymagań edukacyjnych do stwierdzonych dysfunkcji – praktyczne wskazówki dla nauczycieli
 • Plan działań wspierajacych jako element działań pomocy psychologiczno – pedagogicznej


Czas trwania: 10-20 godz.

 

 


Rozwiązania metodyczne w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi


Program kursu:

 • Podstawy prawne w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Dostosowanie indywidualnych wymagań uczniów do możliwości poznawczo-emocjonalnych
 • Konstruowanie indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego(IPET)
 • Plan Działań Wspierających


Czas trwania: 8-16 godz.

 

 


Ocenianie wewnętrzne i zewnętrzne – jego rola i funkcje w procesie dydaktycznym


Program kursu:

 • Zróżnicowanie systemów oceniania wewtętrznego i zewnętrznego
 • Ocenianie jako element procesu dydaktycznego
 • Metody porównywania efektów kształcenia poprzez ocenianie wewnętrzne i zewnętrzne
 • Opracoanie planu działań wspierających ucznia


Czas trwania: 8-16 godz.

 

 


Podstawa programowa jako podstawowe narzędzie pracy nauczyciela


Program kursu:

 • Podstawa programowa na tle innych aktów prawnych
 • Budowa podstawy programowej
 • Analiza zapisów treści podstawy programowej pod kątem zadań i obowiązków każdego nauczyciela
 • Zalecane warunki i sposby realizacji metod, form i organizacji pracy oraz środków dydaktycznych wykorzystywanych w procesie edukacyjnym
 • Narzędzia monitorowania realizacji podstawy programowej – ilościowe i jakościowe


Czas trwania: 5 godz.

 

 


Nawigacja zawodowa


Program kursu:

 • Analiza zainteresowań, umiejętności i predyspozycji zawodowych ucznia
 • Rynek usług edukacyjnych
 • Zawody w kontekście rynku pracy


Czas trwania: 5-10 godz.

 

 


Konstruowanie programów kształcenia ogólnego


Program kursu:

 • Programy nauczania – aspekt prawny
 • Konstruowanie programów „krok po kroku”
 • Autoocena programu


Czas trwania: 8 godz.

 

 


Organizacja pracy zespołów nauczycielskich


Program kursu:

 • Prawne uwarunkowania tworzenia zespołów nauczycielskich w szkołach i placówkach
 • Rodzaje zespołów działających w szkołach i placówkach
 • Procedura tworzenia i działania zespołów nauczycielskich
 • Przykładowa dokumentacja zespołów nauczycielskich
 • Integracja zespołów nauczycielskich


Czas trwania: 8 godz.

 

 


Wspomaganie jako forma nadzoru pedagogicznego dyrektora


Program kursu:

 • Komunikacja interpersonalna kluczem do efektywnego wspomagania nauczyciela
 • Rola obserwacji zajęć w rozwoju zawodowym nauczyciela
 • Inne formy wspomagania nauczyciela


Czas trwania: 5 godz.

 

 


Wykorzystanie wyników ewaluacji zewnętrznej do rozwoju pracy szkoły


Program kursu:

 • Ewaluacja w rozwoju organizacji szkoły
 • Narzędzia, metody i techniki badania
 • Raport i co dalej?


Czas trwania: 5-15 godz.

 

 


Poradnictwo edukacyjno – zawodowe dla uczniów klas VII i VIII
– warsztat pracy doradcy zawodowego


Program kursu:

 • Prawny aspekt doradztwa edukacyjno – zawodowego ucznia klasy VII i VIII
 • Metody wspomagania kariery edukacyjno – zawodowej ucznia, analiza zinteresowań, umiejętności i predyspozycji zawodowych ucznia
 • Planowanie kariery zawodowej przy zastosowaniu narzędzi diagnostycznych
 • Budowanie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa edukacyjno – zawodowego, doradztwo edukacyjno – zawodowe w praktyce,
  prezentacja atrakcyjnych zajęć z doradztwa edukacyjno – zawodowego


Czas trwania: 5-15 godz.

 

 


Kształcenie zawodowe a potrzeby rynku pracy


Program kursu:

 • Nauczyciel szkoły zawodowej w zieniającej się rzeczywistości
 • Edukacja zawodowa w kontekście realizacji szkoła – rynek pracy
 • Promocja szkolnictwa zawodowego w środowisku


Czas trwania: 5-10 godz.

 

 


Kształcenie zawodowe – założenia nowej podstawy programowej


Program kursu:

 • Podstawy formalno – prawne modyfikacji podstaw programowych
 • Wpływ modyfikacji podstawy programowej na proces kształcenia
 • Ścieżki rozwoju i możliwości uzyskania dodatkowych kwalifikacji w zawodach


Czas trwania: 5-15 godz.

 

 


Program eTwinning a nowa podstawa programowa


Program kursu:

 • Projekt eTwinning
 • Narzędzia internetowe eTwinning
 • Korzyści ze stosowania programu eTwinning


Czas trwania: 5-10 godz.

 

 


Projekt w nauczaniu w klasach IV – VIII


Program kursu:

 • Projekt jako metoda nauczania
 • Praca zespołowa w realizacji zadań projektowych
 • Opracowanie zadań realizowanych w projekcie edukacyjnym
 • Różne formy prezentacji zrealizowanych zadań projektowych
 • Monitorowanie i ewaluowanie projektu


Czas trwania: 5-10 godz.

 

 


System przeciwdziałania agresji i przemocy rówieśniczej


Program kursu:

 • Typologia zachowań agresywnych
 • Strategia radzenia sobie z agresją i przemocą
 • Przyczyny i mechanizmy destrukcyjnychzachowań interpersonalnych


Czas trwania: 15 godz.

 

 


Metody rozwiązywania konfliktów edukacyjnych i wychowawczych


Program kursu:

 • Podstawy prawne działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły
 • Budowanie Szkolnego Programu Wychowania i Szkolnego Programu Profilaktyki
 • Rozpoznawanie realnych zagrożeń i problemów występujących w szkole
 •  


Czas trwania: 15 godz.

 

 


Zasady konstruowania i ewaluacji indywidualnych programów nauki
dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

(ze szczególnym uwzględnieniem uczniów zdolnych)


Program kursu:

 • Podstawy prawne konstruowania programów – procedury dopuszczania programu do realizacji
 • Standardy edukacyjne i cele kształcenia uczniów zdolnych
 • Zasady modyfikacji i ewaluacji programu nauczania


Czas trwania: 20 godz.

 

 


Metody przygotowania uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce (dysleksja, dyskalkulia, dysgrafia) do sprawdzianów i egzaminów


Program kursu:

 • Organizacja pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Ocenianie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Sprawdzian i egzamin dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych – zasady przeprowadzania


Czas trwania: 20 godz.

 

 


Metody efektywnego sprawowania nadzoru pedagogicznego w myśl obowiazującego prawa


Program kursu:

 • Planowanie nadzoru pedagogicznego
 • Wybór metod i narzędzi
 • Konstruowanie narzędzi do badania jakości pracy szkoły/placówki
 • Monitorowanie i ewaluacja nadzoru pedagogicznego


Czas trwania: 15 godz.

 

 


Gimnastyka mózgu


Program kursu:

 • Nauczyciel ekspertem uczenia się
 • Skuteczne metody i formy uczenia sie i nauczania
 • Gimnastyka mózgu z zastosowaniem kinezjologii edukacyjnej
 •  


Czas trwania: 12 godz.

 

 


Zajęcia pozalekcyjne w szkole


Program kursu:

 • Cele zajęć pozalekcyjnych
 • Konstruowanie programu zajęć pozalekcyjnych
 • Ewaluacja działań


Czas trwania: 8 godz.

 

 


Innowacje nauczycielskie


Program kursu:

 • Prawny aspekt innowacji
 • Planowanie i wdrażanie innowacji i nowatorskich rozwiązań
 • Ewaluacja innowacji


Czas trwania: 8 godz.

 

 


Badania jakości pracy i konstruowania programów naprawczych placówki wspomagane techniką informatyczną


Program kursu:

 • Planowanie rozwoju szkoły
 • Zarządzanie jakością pracy szkoły
 • Metody i techniki pomiaru jakości
 • Praca w arkuszu kalkulacyjnym
 • Standardy i wskaźniki jakości
 • Wykorzystanie wyników pomiaru jakości pracy
 • Tworzenia”księgi jakości”pracy szkoły


Czas trwania: 10-40 godz.

 

 


Ewaluacja pracy szkoły


Program kursu:

 • Narzędzia ewaluacji
 • Diagnoza
 • Twórcze rozwiązywanie problemów
 • Autodiagnoza
 • Współpraca z nadzorem pedagogicznym


Czas trwania: 10 godz.

 

 


Planowanie wynikowe osiągnięć ucznia


Program kursu:

 • Podstawowe pojecia pomiarowe
 • Metody badania osiągnięć uczniów
 • Ocenianie wewnątrzszkolne i zewnętrzne
 • Konstruowanie przedmiotowego systemu oceniania
 • Plan wynikowy


Czas trwania: 10-40 godz.

 

 


Pomiar dydaktyczny a standardy egzaminów zewnętrznych


Program kursu:

 • Narzędzia pomiaru osiągnięć uczniów
 • Pomiar wyników kształcenia
 • Analiza wyników testowania
 • Wykorzystanie wyników pomiaru
 • Pomiar dydaktyczny w szkole, a standardy egzaminów zewnętrznych


Czas trwania: 10-40 godz.

 

 


Pomoc terapeutyczna dziecku dyslektycznemu w starszym wieku szkolnym


Program kursu:

 • Prezentacja metod usprawniających techniki czytania
 • Techniki usprawniające pisanie
 • Elementy treningu ortograficznego


Czas trwania: 25 godz.

 

 


Projekty wykorzystania środków Unii Europejskiej


Program kursu:

 • Programy wspólnotowe
 • Projekty wykorzystania środków UE
 • Europejskie Kluby Młodych
 • Metodyka nauczania edukacji europejskiej


Czas trwania: 10-40 godz.

 

 


Edukacja kulturowa dzieci i młodzieży – zależności i zwiazki między kulturą regionalną, narodową i europejską


Program kursu:

 • Znaczenie edukacji kulturowej w kształtowaniu osobowości dzieci i młodzieży
 • Kształcenie interdyscyplinarne w procesie edukacji kulturowej
 • Europejskie wartości kulturowe w zyciu narodu i lokalnych społeczności
 • Kultura regionu wartoscią edukacyjną i wychowawczą


Czas trwania: 10 godz.

 

 


Jak opracować program autorski (własny)


Program kursu:

 • Przepisy prawne
 • Budowa, tworzenie i modyfikacja programu
 • Realizacja i ocena programu


Czas trwania: 20 godz.

 

 


Konstruowanie testów ponadprzedmiotowych dla uczniów wszystkich typów szkół


Program kursu:

 • Konstruowanie testów ponadprzedmiotowych
 • Tworzenie sprawdzianów zgodnie z najnowszymi tendencjami w zakresie pomiaru dydaktycznego
 • Analiza wyników testowania


Czas trwania: 30 godz.

 

 


Jak opracować projekt edukacyjny


Program kursu:

 • Projekt edukacyjny – projektowanie i realizacja
 • Praca w zespole międzyprzedmiotowym
 • Zastosowanie projektu edukacyjnego w programie prcy szkoły


Czas trwania: 10 godz.

 

 


Aspekty sprawowania nadzoru pedagogicznego w szkołach i placówkach oświatowych


Program kursu:

 • Komunikacja społęczna
 • Nadzór pedagogiczny
 • Planowanie programu pracy szkoły
 • Monitoring w szkole
 • Ewaluacja szkoły


Czas trwania: 20 godz.

 

 


Formy pomocy terapeutycznej dla uczniów dyslektycznych


Program kursu:

 • Definicja dysleksji rozwojowej (dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia)
 • Charakterystyczne cechy zaburzeń funkcji percepcyjno-motorycznych, językowych, emocjonalnych i ich rola w powstawaniu specyficznych trudności w uczeniu się
 • Modele diagnozy dysleksji – charakterystyka funkcjonowania szkolnego ucznia dyslektycznego
 • Terapia dzieci i młodzieży z trudnościami dyslektycznymi. Zasady pracy terapeutycznej
 • Podstawowe przepisy prawne resortu oświaty określające zasady i warunki postępowania z uczniem dyslektycznym na terenie klasy


Czas trwania: 27 godz.

 

 


Zasady i praktyka wykorzystania wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych dla wspomagania rozwoju uczniów i podnoszenia jakości pracy szkół i placówek róznych typów


Program kursu:

 • Zapoznanie z aktami prawnymi normującymi przeprowadzanie egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje zawodowew
 • Struktura i forma egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
 • Zakres treści egzaminacyjnych
 • Jak przygotować ucznia do samodzielnego rozwiązywania zadań dotyczących praktycznej części egzaminu?


Czas trwania: 20 godz.

 

 


Wybrane teoretyczne i praktyczne aspekty pracy doradców zawodowych
w szkołach i funkcjonowanie doradztwa zawodowego


Program kursu:

 • Jak byż dobrym doradcą – umiejętności interpersonalne
 • Doradztwo edukacyjno – zawodowe
 • Jak nauczyć uczniów szukać pracy, praca na własny rachunek
 • Prawo pracy
 • Praktyka w urzędzie pracy


Czas trwania: 25 godz.

 

 


Badanie jakości pracy w placówkach wychowania pozaszkolnego


Program kursu:

 • Organizacja nadzoru pedagogicznego zgodnie z przepisami MEN
 • Systemy jakości i strategia rozwoju poradni
 • Ewaluacja i monitorowanie jakości pracy poradni
 • Organizacja badania jakości pracy poradni
 • Konstruowanie narzędzi badawczych, wykorzystanie wyników badania jakości pracy


Czas trwania: 40 godz.

L.p.
Proponowana tematyka
Liczba godzin
 1.  
Nowoczesne technologie informacyjne w edukacji
30
 1.  
Diagnozowanie i korygowanie zaburzonych zachowań uczniów, wychowanków
20
 1.  
Biblioteki jako szkolne pracownie multimedialne
20
 1.  
Konstruowanie i ewaluacja indywidualnych programó dla uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych
16-20
 1.  
Polska Szkoła w Unii Europejskiej
10
 1.  
Kurs dla wolontariuszy
16
 1.  
Samorząd Uczniowski drogą do demokracji
w szkole
16-20
 1.  
Program wspierania edukacyjnego dzieci w wieku przedszkolnym
15-20
 1.  
Z angielskim od dziecka
30
 1.  
Nowa szkoła zawodowa
40
 1.  
Edukacja prawna w szkolnych programach wychowawczych
12-16
 1.  
Praca z uczniami z różnego rodzaju deficytami rozwojowymi
8-16
 1.  
Praca z uczniami zdolnymi
8-16
 1.  
Budowanie wewnątrzszkolnego systemu zapewniania jakości pracy szkoły
8-16
 1.  
Doskonalenie metod mediacji i rozwiązywanie sytuacji konfliktowych
8-16
 1.  
Uczestnictwo szkół w programach dofinansowanych przez Unię Europejską
8-16
 1.  
Budowanie autorytetu nauczyciela
8-16
 1.  
Zarządzanie jakością w placówce oświatowej
8-16
 1.  
Projekt edukacyjny w pracy wychowawcy klasowego
8-16
Przewiń do góry