Granty 2017
   Publikacje
   Współpracujemy z...
NAUCZYCIEL - WYCHOWAWCA


Jak współpracować z rodzicami ucznia

Program kursu:
 • Zasady współpracy z rodzicami
 • Rodzina i szkoła a bezpieczeństwo dziecka
 • Wywiadówka - od monologu do dialogu
 • Kształcenie u ucznia poczucia własnej wartości - rola rodziców i wychowawców szkolnych
 • Jak sobie radzić ze stresem

Czas trwania: 5-10 godz.


Skuteczne spotkania z rodzicami

Program kursu:
 • Potrzeby współpracy szkoły z rodzicami uczniów
 • Jak projektować spotkanie wychowawcy z rodzicami?
 • Spotkanie z rodzicami - konstruowanie programu i konspektu spotkania
 • Ewaluacja spotkania

Czas trwania: 6-10 godz.


Dyscyplina w klasie

Program kursu:
 • Czynniki determinujące zachowanie uczniów
 • Trudne sytuacje występujące w zespole klasowym
 • Metody i techniki dyscyplinujące

Czas trwania: 8 godz.


Metody rozwiązywania konfliktów edukacyjnych i wychowawczych

Program kursu:
 • Podstawy prawne działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły
 • Budowanie Szkolnego Programu Wychowania i Szkolnego Programu Profilaktyki
 • Rozpoznawanie realnych zagrożeń i problemów występujacych w szkole

Czas trwania: 5 -15 godz.


Twórcze metody pracy świetlicy szkolnej

Program kursu:
 • Misja świetlicy
 • Metody zapobiegania przemocy
 • Metody rozbudzania zainteresowań

Czas trwania: 5 -10 godz.


Problemy wychowawcze w szkole

Program kursu:
 • Przemoc w szkole i prowokacje - rozpoznawanie sytuacji przemocy w szkole i działania na poziomie klasy i szkoły
 • Jak radzić sobie z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów - prowokacja jako sczególny rodzaj zachowań trudnych
 • Pomoc psychologiczno - pedagogiczna ofiarom i sprawcom

Czas trwania: 5 -15 godz.


Być skutecznym wychowawcą

Program kursu:
 • Procesy grupowe, rozwój grupy, konflikty w grupie
 • Metody aktywizujące w dydaktyce i wychowaniu
 • Budowanie skutecznych relacji nauczyciel - uczeń - rodzic
 • Informacje zwrotne jako pozytywne wzmocnienie działań szkolnych ucznia
 • Współpraca z rodzicami
 • Projektowanie pracy wychowawczej i profilaktycznej szkoły oraz klasy

Czas trwania: 5 -15 godz.


Jak kształtować postawy uczniowskie

Program kursu:
 • Integracja nauczycieli, uczniów, rodziców wokół zadań służących kształtowaniu postaw uczniów
 • Współpraca z rodzicami w kontekście współodpowiedzialności za kształtowanie postaw uczniów
 • ABC wychowawcy

Czas trwania: 5 -10 godz.


Wspieranie pracy wychowawców klas

Program kursu:
 • Trudności w sprawnym komunikowaniu się wychowawców z uczniami i rodzicami
 • Rozpoznawanie potrzeb wychowawczych uczniów
 • Planowanie i monitorowanie oddziaływań wychowawczych

Czas trwania: 5-10 godz.


Warsztat pracy wychowawcy

Program kursu:
 • Praca w grupie, praca z rodzicami
 • Diagnoza klasy, program wychowawczy klasy
 • Umiejętność interwencji wychowawczej
 • Rozwiązywanie konfliktów, negocjacje
 • Kreatywność w wychowaniu

Czas trwania: 30 godz.


Radzenie sobie z przemocą i agresją w szkole

Program kursu:
 • Praca w grupie, zasady prawidłowej komunikacji
 • Agresja i przemoc
 • Asertywność i uczucia
 • Sposoby radzenia sobie z przemocą i agresją

Czas trwania: 30godz.


Edukacja prawna i edukacja dla tolerancji
w szkolnych programach wychowawczych

Program kursu:
 • Czym są prawa i wolność człowieka
 • Projektowanie zajęć z uwzględnieniem praw dziecka
 • JA w świecie stereotypów
 • Integracja przykładem dobrej praktyki respektowania praw w szkole

Czas trwania: 30 godz.


Metody pracy świetlicy szkolnej

Program kursu:
 • Misja świetlicy
 • Metody zapobiegania przemocy
 • Metody rozbudzania zainteresowań

Czas trwania: 25 godz.


Trening umiejętności wychowawczych
("Szkoła" dla wychowawców klasowych i rodziców)

Program kursu:
 • Kochać i wymagać - koncepcja wychowania dziecka
 • Jak pomóc dzieciom, by radziły sobie z własnymi emocjami? Rodzeństwo - współistnienie, rywalizacja, współpraca. Zadania rodziców
 • Kary, nagrody, wychowanie do samodyscypliny. Dyscyplina i konsekwencja - cztery podstawowe typy rodziców
 • Konflikt między wychowawcą, rodzicem i dzieckiem. Konstruktywne sposoby rozwiązywania konfliktów. Wychowujący ma problem z zachowaniem dziecka
 • Motywowanie dziecka do nauki. Co można i należy zrobić?
 • Tradycja, cele, normy - system wartości rodziców i wychowawców, jako grunt w wychowaniu dzieci

Czas trwania: - 30 godz.


Rozwój umiejętności interpersonalnych uczniów

Program kursu:
 • Znaczenie umiejętności interpersonalnych
 • Wzajemne poznanie i zaufanie
 • Wyrażanie uczuć i myśli
 • Wzajemne wpływanie na siebie
 • Konstruktywne rozwiązywanie problemów

Czas trwania: 30 godz.


Z rodzicami w szkole - wiedzieć, rozumieć, współpracować

Program kursu:
 • Współpraca nauczyciela z rodzicami
 • Mierzenie jakości edukacji w obszarze "współpraca z rodzicami"
 • Diagnoza i analiza sytuacji problemowych

Czas trwania: 20 godz.


Wywiadówka - od monologu do dialogu
(Jak nauczyć się pracować z rodzicami)

Program kursu:
 • Integracja grupy
 • Postawy rodzicielskie a wychowanie
 • Rola granic w procesie wychowania
 • Motywowanie dziecka
 • Zachęcanie dziecka do współpracy

Czas trwania: 10 godz.


Budowanie autorytetu wychowawcy

Program kursu:

 • Warsztaty umiejętności budowania kontaktu
 • Warsztaty umiejętności wychowawczych
 • Budowanie autorytetu wychowawcy
 • Rozwiązywanie konfliktów
 • Tworzenie programów wychowawczych dla klas

Czas trwania: 30 godz.


Jak współpracować z rodzicami ucznia

Program kursu:
 • Zasady współpracy z rodzicami
 • Rodzina i szkoła a bezpieczeństwo dziecka
 • Wywiadówka - od monologu do dialogu
 • Kształcenie u ucznia poczucia własnej wartości - rola rodziców i wychowawców szkolnych
 • Jak sobie radzić ze stresem

Czas trwania: 10 godz.


Jak lepiej pełnić rolę wychowawcy klasy?

Program kursu:
 • Miejsce ucznia w szkole i grupie rówieśniczej
 • Cechy dobrego wychowawcy
 • Rodzice jako partnerzy wychowawcy
 • Potrzeby uczniów a umiejętności wychowawcy

Czas trwania: 10-15 godz.


Drama jako metoda wychowania dzieci i młodzieży

Program kursu:
 • Istota i cele dramy
 • Podstawowe techniki i strategie dramy
 • Ćwiczenia rozwijające osobowość ucznia

Czas trwania: 30 godz.


Pieniądze można wpłacać na podany niżej numer konta lub osobiście
w biurze SDKO. Formularz zgłoszeniowy można pobrać stąd: FORMULARZ .

BGŻ s.a. O/Radom 81 2030 0045 1110 0000 0016 5390


Studium Doskonalenia
Kadr Oświatowych

Placówka akredytowana

ul. Traugutta 61
26-600 Radom

tel.: (048) 340 22 18
tel./fax: (048) 340 24 40
kom.:663-909-347

e-mail: sdk5@wp.pl
www.sdk.edu.pl

SEKRETARIAT CZYNNY: wtorek - piątek 8.30 - 15.30
sobota - niedziela w weekendy zjazdowe 8.00 - 12.30

PONIEDZIAŁEK - NIECZYNNE

Gadu-Gadu: 7851114