Granty 2017
   Publikacje
   Współpracujemy z...
KURSY I WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI
RÓŻNYCH SPECJALNOŚCI


Kontrola zarządcza - nowy obowiązek dyrektora

Szkolenie skierowane do dyrektorów, wicedyrektorów i innych pracowników kadry kierowniczej

Cel szkolenia: Zapoznanie z podstawami prawnymi kontroli zarządczej, zapoznanie z praktycznymi aspektami kontroli zarządczej i zarządzanie ryzykiem w jednosce
Program kursu:

 • Kto odpowiada za wdrażanie kontroli zarządczej?
 • Jak udokumentować zarządzanie ryzykiem?
 • Jak dokumentować wdrożenie środków zaradczych?
 • Jak monitorować i oceniać kontrolę zarządczą?

Czas trwania: 8 godz.


Projektowanie edukacyjne

Program kursu:
 • Rodzaje planów
 • Planowanie z przyszłości
 • Konstruowanie planów
 • Indywidualny plan działania

Czas trwania: 5 -10 godz.


Jak realizowac projekt edukacyjny w świetlicy

Program kursu:
 • Dobór tematyki projektów
 • Jakie działania podejmują wychowankowie w działaniach projektowych
 • Rozwijanie kreatywności uczniów w pracy nad projektem

Czas trwania: 5 godz.


Doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć teatralnych w szkole

Program kursu:
 • Struktura, założenia oraz pojęcia niezbędne w prowadzeniu zajęć teatralnych
 • Prezentacja najważniejszych elemetów techniki aktorskiej
 • Mowa jako werbalny środek ekspresji - podstawy dykcji
 • Ekspresja ciała jako środek niewerbalnego przekazu
 • Analiza i interpretacja tekstu
 • Organizacja sytuacji scenicznych
 • Budowanie postaci i jej wiarygodność
 • Rola rekwizytu w spektaklu teatralnym
 • Jak przygotować ucznia do występu publicznego
 • Doskonalenie umiejętności budowania krótkich scenariuszy
 • Przygotowanie i przedstawienie krótkiej formy scenicznej

Czas trwania: 5 - 10 godz.


Metodyka przedmiotowa w pracy młodego nauczyciela

Program kursu:
 • Komunikacja interpersonalna
 • Planowanie pracy
 • Elementy pomiaru dydaktycznego. Ocena w procesie nauczania i uczenia się.
 • Metody aktywizujące uczniów w procesie nauczania i uczenia się

Czas trwania: 10-20 godz.


Konstruowanie programów nauczania i ich wdrażanie w szkole

Program kursu:
 • Zmiany programowe
 • Zasady konstruowania programów nauczania
 • Nauczyciel w roli twórcy
 • Tworzenie programów nauczania na poziomie klasy

Czas trwania: 8 godz.


Organizacja ewaluacji wewnętrznej w szkole i placówce oświatowej z wykorzystaniem alternatywnych metod badania

Program kursu:
 • Pojęcie ewaluacji
 • Procedura i narzędzia ewaluacji wewnętrznej
 • Ewaluacja jako instrument rozwoju organizacyjnego szkoły/placówki
 • Struktura raportu ewaluacyjnego
 • Metaewaluacja

Czas trwania: 8-16 godz.


Planowanie badań wewnątrzszkolnych ukierunkowanych na diagnozę poziomu osiągnięć uczniów

Program kursu:
 • Prawne aspekty badań osiągnięć uczniów, procedury i metody badań, regulamin badań wewnątrzszkolnych, dokumentowanie badań, ewaluacja wewnątrzszkolnego systemu badań
 • Analiza wyników egzaminów zewnętrznych
 • Interpretacja wyników, opracowanie wniosków i ich uwzględnianie w planowaniu pracy nauczycieli i szkoły

Czas trwania: 20 godz.


Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w aspekcie obowiązujących przepisów

Program kursu:
 • Regulacje prawne związane z pomocą psychologiczno - pedagogiczną organizowaną na terenie przedszkoli, szkół i placówek oświatowych
 • Zasady funkcjonowania szkolnych zespołów ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych
 • Analiza opinii i orzeczeń poradni psychologiczno - pedagogicznych w aspekcie konstruowania KJPU i IPET
 • Dostosowanie wymagań edukacyjnych do stwierdzonych dysfunkcji - praktyczne wskazówki dla nauczycieli
 • Plan działań wspierajacych jako element działań pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Czas trwania: 10-20 godz.


Rozwiązania metodyczne w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Program kursu:
 • Podstawy prawne w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Dostosowanie indywidualnych wymagań uczniów do możliwości poznawczo-emocjonalnych
 • Konstruowanie indywidualnego programu edukacyjno - terapeutycznego(IPET)
 • Plan Działań Wspierających

Czas trwania: 8-16 godz.


Ocenianie wewnętrzne i zewnętrzne - jego rola i funkcje w procesie dydaktycznym

Program kursu:
 • Zróżnicowanie systemów oceniania wewtętrznego i zewnętrznego
 • Ocenianie jako element procesu dydaktycznego
 • Metody porównywania efektów kształcenia poprzez ocenianie wewnętrzne i zewnętrzne
 • Opracoanie planu działań wspierających ucznia

Czas trwania: 8-16 godz.


Podstawa programowa jako podstawowe narzędzie pracy nauczyciela

Program kursu:
 • Podstawa programowa na tle innych aktów prawnych
 • Budowa podstawy programowej
 • Analiza zapisów treści podstawy programowej pod kątem zadań i obowiązków każdego nauczyciela
 • Zalecane warunki i sposby realizacji metod, form i organizacji pracy oraz środków dydaktycznych wykorzystywanych w procesie edukacyjnym
 • Narzędzia monitorowania realizacji podstawy programowej - ilościowe i jakościowe

Czas trwania: 5 godz.


Nawigacja zawodowa

Program kursu:
 • Analiza zainteresowań, umiejętności i predyspozycji zawodowych ucznia
 • Rynek usług edukacyjnych
 • Zawody w kontekście rynku pracy

Czas trwania: 5-10 godz.


Konstruowanie programów kształcenia ogólnego

Program kursu:
 • Programy nauczania - aspekt prawny
 • Konstruowanie programów "krok po kroku"
 • Autoocena programu

Czas trwania: 8 godz.


Organizacja pracy zespołów nauczycielskich

Program kursu:
 • Prawne uwarunkowania tworzenia zespołów nauczycielskich w szkołach i placówkach
 • Rodzaje zespołów działających w szkołach i placówkach
 • Procedura tworzenia i działania zespołów nauczycielskich
 • Przykładowa dokumentacja zespołów nauczycielskich
 • Integracja zespołów nauczycielskich

Czas trwania: 8 godz.


Wspomaganie jako forma nadzoru pedagogicznego dyrektora

Program kursu:
 • Komunikacja interpersonalna kluczem do efektywnego wspomagania nauczyciela
 • Rola obserwacji zajęć w rozwoju zawodowym nauczyciela
 • Inne formy wspomagania nauczyciela

Czas trwania: 5 godz.


Wykorzystanie wyników ewaluacji zewnętrznej do rozwoju pracy szkoły

Program kursu:
 • Ewaluacja w rozwoju organizacji szkoły
 • Narzędzia, metody i techniki badania
 • Raport i co dalej?

Czas trwania: 5-15 godz.


Poradnictwo edukacyjno - zawodowe dla uczniów klas VII i VIII
- warsztat pracy doradcy zawodowego

Program kursu:
 • Prawny aspekt doradztwa edukacyjno - zawodowego ucznia klasy VII i VIII
 • Metody wspomagania kariery edukacyjno - zawodowej ucznia, analiza zinteresowań, umiejętności i predyspozycji zawodowych ucznia
 • Planowanie kariery zawodowej przy zastosowaniu narzędzi diagnostycznych
 • Budowanie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa edukacyjno - zawodowego, doradztwo edukacyjno - zawodowe w praktyce,
  prezentacja atrakcyjnych zajęć z doradztwa edukacyjno - zawodowego

Czas trwania: 5-15 godz.


Kształcenie zawodowe a potrzeby rynku pracy

Program kursu:
 • Nauczyciel szkoły zawodowej w zieniającej się rzeczywistości
 • Edukacja zawodowa w kontekście realizacji szkoła - rynek pracy
 • Promocja szkolnictwa zawodowego w środowisku

Czas trwania: 5-10 godz.


Kształcenie zawodowe - założenia nowej podstawy programowej

Program kursu:
 • Podstawy formalno - prawne modyfikacji podstaw programowych
 • Wpływ modyfikacji podstawy programowej na proces kształcenia
 • Ścieżki rozwoju i możliwości uzyskania dodatkowych kwalifikacji w zawodach

Czas trwania: 5-15 godz.


Program eTwinning a nowa podstawa programowa

Program kursu:
 • Projekt eTwinning
 • Narzędzia internetowe eTwinning
 • Korzyści ze stosowania programu eTwinning

Czas trwania: 5-10 godz.


Projekt w nauczaniu w klasach IV - VIII

Program kursu:
 • Projekt jako metoda nauczania
 • Praca zespołowa w realizacji zadań projektowych
 • Opracowanie zadań realizowanych w projekcie edukacyjnym
 • Różne formy prezentacji zrealizowanych zadań projektowych
 • Monitorowanie i ewaluowanie projektu

Czas trwania: 5-10 godz.


System przeciwdziałania agresji i przemocy rówieśniczej

Program kursu:
 • Typologia zachowań agresywnych
 • Strategia radzenia sobie z agresją i przemocą
 • Przyczyny i mechanizmy destrukcyjnychzachowań interpersonalnych

Czas trwania: 15 godz.


Metody rozwiązywania konfliktów edukacyjnych i wychowawczych

Program kursu:
 • Podstawy prawne działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły
 • Budowanie Szkolnego Programu Wychowania i Szkolnego Programu Profilaktyki
 • Rozpoznawanie realnych zagrożeń i problemów występujących w szkole

Czas trwania: 15 godz.


Zasady konstruowania i ewaluacji indywidualnych programów nauki
dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

(ze szczególnym uwzględnieniem uczniów zdolnych)

Program kursu:
 • Podstawy prawne konstruowania programów - procedury dopuszczania programu do realizacji
 • Standardy edukacyjne i cele kształcenia uczniów zdolnych
 • Zasady modyfikacji i ewaluacji programu nauczania

Czas trwania: 20 godz.


Metody przygotowania uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce (dysleksja, dyskalkulia, dysgrafia) do sprawdzianów i egzaminów

Program kursu:
 • Organizacja pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Ocenianie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Sprawdzian i egzamin dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych - zasady przeprowadzania

Czas trwania: 20 godz.


Metody efektywnego sprawowania nadzoru pedagogicznego w myśl obowiazującego prawa

Program kursu:
 • Planowanie nadzoru pedagogicznego
 • Wybór metod i narzędzi
 • Konstruowanie narzędzi do badania jakości pracy szkoły/placówki
 • Monitorowanie i ewaluacja nadzoru pedagogicznego

Czas trwania: 15 godz.


Gimnastyka mózgu

Program kursu:
 • Nauczyciel ekspertem uczenia się
 • Skuteczne metody i formy uczenia sie i nauczania
 • Gimnastyka mózgu z zastosowaniem kinezjologii edukacyjnej

Czas trwania: 12 godz.


Zajęcia pozalekcyjne w szkole

Program kursu:
 • Cele zajęć pozalekcyjnych
 • Konstruowanie programu zajęć pozalekcyjnych
 • Ewaluacja działań

Czas trwania: 8 godz.


Innowacje nauczycielskie

Program kursu:
 • Prawny aspekt innowacji
 • Planowanie i wdrażanie innowacji i nowatorskich rozwiązań
 • Ewaluacja innowacji

Czas trwania: 8 godz.


Badania jakości pracy i konstruowania programów naprawczych placówki wspomagane techniką informatyczną

Program kursu:
 • Planowanie rozwoju szkoły
 • Zarządzanie jakością pracy szkoły
 • Metody i techniki pomiaru jakości
 • Praca w arkuszu kalkulacyjnym
 • Standardy i wskaźniki jakości
 • Wykorzystanie wyników pomiaru jakości pracy
 • Tworzenia"księgi jakości"pracy szkoły

Czas trwania: 10-40 godz.


Ewaluacja pracy szkoły

Program kursu:
 • Narzędzia ewaluacji
 • Diagnoza
 • Twórcze rozwiązywanie problemów
 • Autodiagnoza
 • Współpraca z nadzorem pedagogicznym

Czas trwania: 10 godz.


Planowanie wynikowe osiągnięć ucznia

Program kursu:
 • Podstawowe pojecia pomiarowe
 • Metody badania osiągnięć uczniów
 • Ocenianie wewnątrzszkolne i zewnętrzne
 • Konstruowanie przedmiotowego systemu oceniania
 • Plan wynikowy

Czas trwania: 10-40 godz.


Pomiar dydaktyczny a standardy egzaminów zewnętrznych

Program kursu:
 • Narzędzia pomiaru osiągnięć uczniów
 • Pomiar wyników kształcenia
 • Analiza wyników testowania
 • Wykorzystanie wyników pomiaru
 • Pomiar dydaktyczny w szkole, a standardy egzaminów zewnętrznych

Czas trwania: 10-40 godz.


Pomoc terapeutyczna dziecku dyslektycznemu w starszym wieku szkolnym

Program kursu:
 • Prezentacja metod usprawniających techniki czytania
 • Techniki usprawniające pisanie
 • Elementy treningu ortograficznego

Czas trwania: 25 godz.


Projekty wykorzystania środków Unii Europejskiej

Program kursu:
 • Programy wspólnotowe
 • Projekty wykorzystania środków UE
 • Europejskie Kluby Młodych
 • Metodyka nauczania edukacji europejskiej

Czas trwania: 10-40 godz.


Edukacja kulturowa dzieci i młodzieży - zależności i zwiazki między kulturą regionalną, narodową i europejską

Program kursu:
 • Znaczenie edukacji kulturowej w kształtowaniu osobowości dzieci i młodzieży
 • Kształcenie interdyscyplinarne w procesie edukacji kulturowej
 • Europejskie wartości kulturowe w zyciu narodu i lokalnych społeczności
 • Kultura regionu wartoscią edukacyjną i wychowawczą

Czas trwania: 10 godz.


Jak opracować program autorski (własny)

Program kursu:
 • Przepisy prawne
 • Budowa, tworzenie i modyfikacja programu
 • Realizacja i ocena programu

Czas trwania: 20 godz.


Konstruowanie testów ponadprzedmiotowych dla uczniów wszystkich typów szkół

Program kursu:
 • Konstruowanie testów ponadprzedmiotowych
 • Tworzenie sprawdzianów zgodnie z najnowszymi tendencjami w zakresie pomiaru dydaktycznego
 • Analiza wyników testowania

Czas trwania: 30 godz.


Jak opracować projekt edukacyjny

Program kursu:
 • Projekt edukacyjny - projektowanie i realizacja
 • Praca w zespole międzyprzedmiotowym
 • Zastosowanie projektu edukacyjnego w programie prcy szkoły

Czas trwania: 10 godz.


Aspekty sprawowania nadzoru pedagogicznego w szkołach i placówkach oświatowych

Program kursu:
 • Komunikacja społęczna
 • Nadzór pedagogiczny
 • Planowanie programu pracy szkoły
 • Monitoring w szkole
 • Ewaluacja szkoły

Czas trwania: 20 godz.


Formy pomocy terapeutycznej dla uczniów dyslektycznych

Program kursu:
 • Definicja dysleksji rozwojowej (dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia)
 • Charakterystyczne cechy zaburzeń funkcji percepcyjno-motorycznych, językowych, emocjonalnych i ich rola w powstawaniu specyficznych trudności w uczeniu się
 • Modele diagnozy dysleksji - charakterystyka funkcjonowania szkolnego ucznia dyslektycznego
 • Terapia dzieci i młodzieży z trudnościami dyslektycznymi. Zasady pracy terapeutycznej
 • Podstawowe przepisy prawne resortu oświaty określające zasady i warunki postępowania z uczniem dyslektycznym na terenie klasy

Czas trwania: 27 godz.


Zasady i praktyka wykorzystania wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych dla wspomagania rozwoju uczniów i podnoszenia jakości pracy szkół i placówek róznych typów

Program kursu:
 • Zapoznanie z aktami prawnymi normującymi przeprowadzanie egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje zawodowew
 • Struktura i forma egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
 • Zakres treści egzaminacyjnych
 • Jak przygotować ucznia do samodzielnego rozwiązywania zadań dotyczących praktycznej części egzaminu?

Czas trwania: 20 godz.


Wybrane teoretyczne i praktyczne aspekty pracy doradców zawodowych
w szkołach i funkcjonowanie doradztwa zawodowego

Program kursu:
 • Jak byż dobrym doradcą - umiejętności interpersonalne
 • Doradztwo edukacyjno - zawodowe
 • Jak nauczyć uczniów szukać pracy, praca na własny rachunek
 • Prawo pracy
 • Praktyka w urzędzie pracy

Czas trwania: 25 godz.


Badanie jakości pracy w placówkach wychowania pozaszkolnego

Program kursu:
 • Organizacja nadzoru pedagogicznego zgodnie z przepisami MEN
 • Systemy jakości i strategia rozwoju poradni
 • Ewaluacja i monitorowanie jakości pracy poradni
 • Organizacja badania jakości pracy poradni
 • Konstruowanie narzędzi badawczych, wykorzystanie wyników badania jakości pracy

Czas trwania: 40 godz.


POZOSTAŁA PROPONOWANA TEMATYKA


Pieniądze można wpłacać na podany niżej numer konta lub osobiście
w biurze SDKO. Formularz zgłoszeniowy można pobrać stąd: FORMULARZ.

BGZ s.a.  O/Radom  81 2030 0045 1110 0000 0016 5390


Studium Doskonalenia
Kadr Oświatowych

Placówka akredytowana

ul. Traugutta 61
26-600 Radom

tel.: (048) 340 22 18
tel./fax: (048) 340 24 40
kom.:663-909-347

e-mail: sdk5@wp.pl
www.sdk.edu.pl

SEKRETARIAT CZYNNY: wtorek - piątek 8.30 - 15.30
sobota - niedziela w weekendy zjazdowe 8.00 - 12.30

PONIEDZIAŁEK - NIECZYNNE

Gadu-Gadu: 7851114