Granty 2017
   Publikacje
   Współpracujemy z...
KURSY DLA NAUCZYCIELI KLAS I-III


Rozwój mowy dziecka w czasie edukacji wczesnoszkolnej

Program kursu:
 • Rozwój mowy u progu rozpoczęcia nauki w szkole (dojrzałość szkolna)
 • Mowa w normie
 • Dysleksja
 • Dysgrafia
 • Dysfonia
 • Zakres pomocy w pracy dydaktycznej. Zestaw ćwiczeń
 • Typowe błędy w ocenie trudności u dziecka
 • Przypadki koniecznej konsultacji z logopedą/lekarzem

Czas trwania: 6 godz.


Opóźniony rozwój mowy

Program kursu:
 • Pojęcie i klasyfikacja opóźnionego rozwoju mowy
 • Przyczyny i objawy samoistnego rozwoju mowy
 • Trudności w nauce czytania i pisania
 • Schemat diagnozwania opóźnionego rozwoju mowy
 • Terapia logopedyczna dzieci z opóźnionym rozwojem mowy

Czas trwania: 6 godz.


Uczymy, bawiąc - działania twórcze w edukacji wczesnoszkolnej

Program kursu:
 • Rola zabawy w rozwoju i wychowaniu dziecka w wieku wczesnoszkolnym
 • Stymulacja rozwoju dziecka
 • Planowanie i wykorzystanie metod twórczych i metod aktywizujących

Czas trwania: 15 godz.


Zabawy teatralne w edukacji wczesnoszkolnej

Program kursu:
 • Istota zabawy w kotekście rozwoju mowy, myślenia i aktywności
 • Dziecko widzem - rozwijanie postaw twórczych w zakresie odbioru sztuki teatralnej
 • Dziecko aktorem - uczenie wyrażania emocji na podstawie wchodzenia w role
 • Budowanie pozytywnych relacji w grupie: ćwiczenia integracyjne, aktywizujące, pobudzajace kreatywność
 • Ćwiczenia uruchamiające ekspresję werbalną i niewerbalną: niekonwencjonalne gry i zabawy teatralno - muzyczne jako tworzywo sceniczne

Czas trwania: 5-10 godz.


Projekty edukacyjne w klasach I-III
ścisłe zasady realizacji projektu

Program kursu:
 • Opracowanie celów projektu
 • Działania zespołowe uczniów
 • Prezentacja projektu

Czas trwania: 5-10 godz.


Trudności w nauce występujące u uczniów
edukacji wczesnoszkolnej

Program kursu:
 • Na czym polegają wcześnie występujące trudności w uczeniu się?
 • Jak dochodzi do powstawania wcześnie występujących trudności
  w uczeniu się
 • Skuteczne sposoby pracy z dzieckiem- pomoc, wsparcie, rodzaje terapii.

Czas trwania: 15 godz.


Dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia
w edukacji wczesnoszkolnej

Program kursu:
 • Przyczyny występowania tych zaburzeń
 • W jaki sposób i kiedy można je rozpoznawać?
 • Jakie formy terapii są najskuteczniejsze?
 • Praca z dzieckiem- obszary w zakresie których należy udzielić dziecku wsparcia
  i zastosowac ukierunkowane metody pracy

Czas trwania: 15 godz.


Matematyka w edukacji wczesnoszkolnej

Program kursu:
 • Nauczanie matematyki a nowa podstawa programowa
 • Zmiana metod i form pracy w nauczaniu matematyki
 • Wspomaganie rozwoju czynności ważnych dla uczenia się matematyki
 • Zabawy, gry, sytuacje zadaniowe w edukacji matematycznej.

Czas trwania: 15 godz.


Diagnoza dojrzałości szkolnej u progu klasy I

Program kursu:
 • Co to jest dojrzałość szkolna dziecka i dojrzałość placówek edukacyjnych
 • Jakie są typowe 5-latki - co o nich powinniśmy wiedzieć?
 • Dlaczego 5-latki i 6-latki tak się różnią od siebie - skok rozwojowy
 • Jakie są typowe 6-latki - co o nich powinniśmy wiedzieć?
 • Jak możemy poznawać dzieci i ich możliwości rozwojowe - metody poznawania
  i oceniania poziomu rozwoju dzieci
 • Arkusz diagnozy dojrzałości szkolnej 5 i 6 latka

Czas trwania: 15 godz.


Pomiar dydaktyczny w edukacji wczesnoszkolnej

Program kursu:
 • Cele ogólne i operacyjne
 • Narzędzia pomiaru dydaktycznego
 • Planowanie testu osiągnięć szkolnych ucznia
 • Budowa zadań pisemnych
 • Analiza jakościowa, ilościowa zadań
 • Analiza i ocena testu

Czas trwania: 50 godz.


Metodyka zajęć korekcyjno - kompensacyjnych w kl. I - III

Program kursu:

 • Rodzaje i objawy dysleksji i dyskalkulii rozwojowej
 • Diagnozowanie dziecięcych kompetencji
 • Nowe metody nauki czytania i pisania
 • Zasady prowadzenia zajęć
 • Etapy korekcji
 • Budowa scenariusza zajęć
 • Dobór ćwiczeń do poszczególnych rodzajów zaburzeń

Czas trwania: 30 godz.


Wykorzystanie metod aktywizujących i technologii komputerowej
w edukacji - prezentacje multimedialne

Program kursu:
 • Obsługa i użytkowanie kamery internetowej, aparatu cyfrowego.
 • Prawa autorskie. Piractwo komputerowe i legalność oprogramowania. Rozpoznawanie plagiatów.
 • Pliki graficzne - konwersja i edycja, właściwości plików.
 • Instalacja oprogramowania dodatkowego (Adobe Creator, PDF Creator). Tworzenie plików PDF.
 • Instalacja oprogramowania dodatkowego (MS Windows Media Player, MS Windows PhotoStory).
 • Konwersja plików audio do formatu MP3.
 • Wideo-prezentacja na podstawie zdjęć z użyciem programu PhotoStory.
 • Skanowanie dokumentów.
 • Praca programem Movie Maker.
 • Tworzenie prezentacji multimedialnych przydatnych do wykorzystywania
  na lekcjach za pomocą programu PowerPoint

Czas trwania: 15 - 25 godz.


Integracja na I etapie kształcenia

Program kursu:
 • Muzyka i ruch w nauczaniu zintegrowanym
 • Komputerowe programy do kl. I - III
 • Dysleksja - etiologia, patomechanizmy, symptomatologia, dydaktyka i terapia

Czas trwania: 30 godz.


Edukacja wczesnoszkolna w obliczu reformy

Program kursu:
 • Uczeń 6-letni i 7-letni, zmiany rozwojowe
 • Odkrywanie u dzieci tego co niepowtarzalne i najlepsze
 • Wspieranie zdolności dziecka

Czas trwania: 8 godz.


"Ja Europejczyk" - jak uczyć o integracji europejskiej w klasach młodszych

Program kursu:
 • Portret młodego Europejczyka a tożsamość europejska
 • Aktywności europejskie młodych
 • Projekty europejskie
 • Pozyskiwanie funduszy UE

Czas trwania: 25 godz.


Muzyka i ruch w pracy z dziećmi

Program kursu:
 • Rola muzyki w procesie lekcyjnym, dydaktycznym, wychowawczym
 • Podstawy teoretyczne układów tanecznych
 • Metodyka prowadzenia zajęć muzyczno - ruchowych
 • Warsztaty taneczne

Czas trwania: 20 godz.


Biblioterapia jako niekonwencjonalna metoda pracy z uczniem

Program kursu:
 • Wstęp do biblioterapii, biblioteka w szkole
 • Biblioterapia jako rodzaj biblioterapii w procesie wspierania
  i oddziaływania terapeutycznego
 • Metody poznania i integracji grupy
 • Wykorzystanie utworu literackiego w kształtowaniu właściwych postaw
  dzieci i młodzieży
 • Przeprowadzenie i omówienie zajęć biblioterapeutycznych
  z wykorzystaniem tekstów literackich

Czas trwania: 20 godz.


Zajęcia muzyczno ruchowe, taniec na zajęciach z kultury fizycznej

Program kursu:
 • Podstawy teoretyczne układów tanecznych
 • Metodyka prowadzenia zajęć muzyczno - ruchowych
 • Warsztaty taneczne
 • Tworzenie układów tanecznych

Czas trwania: 18 godz.


Metoda wspomagająca rozwój dziecka. Ruch rozwijający Weroniki Sherborne
- warsztaty wprowadzające do metody

Program kursu:
 • Praca z dziećmi w młodszym wieku szkolnym
 • Przygotowanie do zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi, nadpobudliwymi psychoruchowo, autystycznymi,
  upośledzonymi umysłowo, niewidomymi
  i głuchymi

Czas trwania: 5 godz.


Podstawy psychologiczne i dydaktyka dzieci upośledzonych
umysłowo w szkole masowej

Program kursu:

 • Podstawowe pojęcia związane z upośledzeniem umysłowym
 • Psychologiczna charakterystyka dzieci
 • Metody i formy pracy z dzieckiem upośledzonym

Czas trwania: 5 godz.


Proces nauczania i wychowania w klasach integracyjnych

Program kursu:
 • Opracowywania arkuszy określających potrzeby specjalne uczniów
 • Redagowania scenariuszy i konspektów zajęć dla klas integracyjnych
 • Konstruowania kart osiągnięć postępów ucznia
 • Konstruowania arkusza obserwacji zachowań ucznia w klasie integracyjnej
 • Opracowywania kart umiejętności ucznia

Czas trwania: 25 godz.


Ciekawe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klas I - III:
propozycje rozwiązań metodycznych

Program kursu:
 • Budowanie programu zajęć pozalekcyjnych - przepisy prawne
 • Tworzenie, modyfikacja, realizacja i ocena programu
 • Rozwiązania metodyczne - propozycje zajęć

Czas trwania: 10 godz.


Praca metodą projektu w klasach I-III

Program kursu:
 • Rola nauczyciela w pracy uczniów nad projektem
 • Praca w grupach nad projektem
 • Zadania uczniów do realizacji
 • Prezentacja i ewaluacja projektu uczniowskiego

Czas trwania: 10 godz.


Formy pracy z tekstem literackim w klasach I - III

Program kursu:

 • Rola tekstów literackich w pracy dydaktyczno - wychowawczej
 • Poziomy rozumienia
 • Formy pracy z tekstem literackim
 • Literatura współczesna dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym
  (polska i zagraniczna) - propozycje

Czas trwania: 10 godz.


Uczeń zdolny - formy pracy z uczniem zdolnym w klasach I - III

Program kursu:

 • Pojęcie zdolności i uzdolnień, uzdolnienia twórcze
 • Diagnozowanie zdolności i postaw twórczych
 • Syndrom nieadekwatnych osiągnięć jako niepowodzenie szkolne uczniów zdolnych
 • Formy pracy, opieki nad uczniem zdolnym w klasach I - III

Czas trwania: 10 godz.


Nowoczesne środki technologii informatycznej
w nauczaniu zintegrowanym

Program kursu:

 • Podstawowe usługi systemu operacyjnego, zarządzanie zasobami
 • Redagowanie tekstów za pomocą komputera
 • Podstawy pracy w Internecie
 • Praca z programami multimedialnymi
 • Tworzenie dokumentów rysunkowych

Czas trwania: 25 godz.


Jak mówić, żeby dzieci się uczyły?

Program kursu:

 • Komunikacja pomiędzy wychowawcą i dzieckiem, jej znaczenie w rozwoju dziecka
 • Jak pomóc dzieciom, aby radziły sobie z własnymi uczuciami
 • Jak stosować granice by zachować szacunek wobec siebie i dziecka
 • Wspólne rozwiązywanie problemów: sześć krokó, które rozbudzają twórczy
  zapał dzieci i ich zaangażowanie

Czas trwania: 5-10 godz.


Pieniądze można wpłacać na podany niżej numer konta lub osobiście
w biurze SDKO. Formularz zgłoszeniowy można pobrać stąd: FORMULARZ .

BGŻ s.a. O/Radom 81 2030 0045 1110 0000 0016 5390


Studium Doskonalenia
Kadr Oświatowych

Placówka akredytowana

ul. Traugutta 61
26-600 Radom

tel.: (048) 340 22 18
tel./fax: (048) 340 24 40
kom.:663-909-347

e-mail: sdk5@wp.pl
www.sdk.edu.pl

SEKRETARIAT CZYNNY: wtorek - piątek 8.30 - 15.30
sobota - niedziela w weekendy zjazdowe 8.00 - 12.30

PONIEDZIAŁEK - NIECZYNNE

Gadu-Gadu: 7851114